Słownik pojęć


  R

Rok obrotowy

Rok obrotowy jest przedmiotem regulacji Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (dalej jako „Ustawa”) gdzie zostało zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt. 9, iż rokiem obrotowym nazywamy okres 12 kolejnych miesięcy przyjmowany przez przedsiębiorcę dla rozliczania działalności prowadzonej w tym okresie (bilansowanie, rachunek zysków). Jest to rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, stosowany również do celów podatkowych. Rok obrotowy jest określony w statucie lub umowie, na podstawie której została utworzona dana jednostka.

Ustawa wskazuje także przypadki, kiedy jednostka rozpoczęła działalność w drugiej połowie przyjętego roku obrotowego. Wówczas księgi rachunkowe i sprawozdanie finansowe za ten okres można połączyć z księgami rachunkowymi i sprawozdaniem finansowym za rok następny.

Ustawa opisuje również przypadek zamiany roku obrotowego. Po takiej zmianie pierwszy rok obrotowy powinien być dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy.

Określenie rok obrotowy czasami używa się zamiennie na określenie roku podatkowego. Art. 11 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej jako: „Ustawa podatkowa”) określa, iż rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy, chyba że ustawa podatkowa stanowi inaczej. Podatnicy są zobligowani do zastosowania się do okresu, który został przyjęty przez ustawę podatkową.

W pewnym zakresie oba te pojęcia będą tożsame, jednakże dostrzegalne są również pewne rozbieżności. Zarówno rok obrotowy jak i rok podatkowy może być tożsamy z rokiem kalendarzowym, przy czym rok obrotowy nie zawsze będzie się pokrywał z rokiem kalendarzowym. Można zauważyć, że czasami rok obrotowy określony zostanie na czas inny niż rok kalendarzowy, a rok podatkowy zgodnie z przytoczonym przepisem ustawy podatkowej będzie rok kalendarzowy. Ta zasadnicza różnica pokazuje, że nie powinno się tych pojęć używać zamiennie. Ponadto rok podatkowy został omówiony także w art. 8 Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.Rok obrotowy oraz rok podatkowy mają swoje umocowanie w odrębnych aktach prawnych, co także wpływa na ich zróżnicowanie. Tym samym rok obrotowy podlega innym regulacjom niż rok podatkowy. Mimo wykazanych różnic, cel określenia roku obrotowego oraz roku podatkowego jest zbieżny.