Słownik pojęć


  R

Rezydent podatkowy

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Przy ustalaniu ośrodka interesów życiowych należy brać pod uwagę stosunki rodzinne, towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczną, kulturalną, miejsce działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim mieniem. Wszystkie te okoliczności należy rozważyć w całości, uwzględniając indywidualne postępowanie danej osoby.

Jeżeli miejsca zamieszkania nie można ustalić na podstawie kryterium ośrodka interesów życiowych, należy wziąć pod uwagę miejsce, w którym osoba fizyczna zwykle przebywa, a w dalszej kolejności obywatelstwo danej osoby.

Za dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia, uważa się m.in. dochody (przychody) z:

  • pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład;
  • położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości;
  • papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu;
  • tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce.

Osoby fizyczne oraz osoby prawne, które nie mają zaś na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania albo siedziby lub zarządu, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy), zatem nie można określić ich mianem rezydentów podatkowych.

Organ podatkowy na wniosek podatnika może wydać zaświadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (certyfikat rezydencji).