Słownik pojęć


  R

Rada wierzycieli

W ujęciu potocznym są to osoby, które mogą domagać się od dłużnika spełnienia określonego świadczenia. Rada wierzycieli prowadzi interesy wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. (Słownik Języka Polskiego PWN; Encyklopedia PWN).

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy prawo upadłościowe oraz art. 121 ust. 1, ustawy prawo restrukturyzacyjne, radę wierzycieli ustanawia oraz powołuje i odwołuje jej członków sędzia-komisarz z urzędu, o ile uzna to za potrzebne, albo na wniosek. Rada wierzycieli jest jednym z organów postępowania upadłościowego. Jej głównym zadaniem jest reprezentowanie interesu wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Jest to organ fakultatywny tzn., że postępowanie może toczyć się również bez Rady wierzycieli. W przypadku zaistnienia ww. sytuacji kompetencje Rady wykonuje sędzia-komisarz. Jednakże Rada wierzycieli musi zostać powołana jeżeli większość wierzycieli złoży wniosek o jej ustanowienie.

Wskazać należy, że Rada wierzycieli może być ustanowiona przez sędziego-komisarza z urzędu w każdej sytuacji, gdy uzna to za potrzebne. W takim przypadku sędzia-komisarz bierze pod uwagę jakie są do podjęcia decyzje w wyniku których interes wierzycieli mógłby być zagrożony. Ustanowienie Rady jest ważne z uwagi na to, że decyzje w sprawach majątkowych dot. wierzycieli powinny być podejmowane przez samych wierzycieli, o ile jest to możliwe.

Powoływanie Rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym jest decyzją o innym charakterze niż akt powołania jej poszczególnych członków. Pamiętać należy, że raz ustanowiona w postępowaniu Rada (przez sędziego - komisarza) funkcjonuje w postępowaniu aż do jego zakończenia. Ponadto sędzia-komisarz oraz wierzyciele, którzy dysponują określoną większością głosów mogą wpływać na skład rady wierzycieli. Jednakże nie mogą jej rozwiązać, chociażby było to wolą przeważającej większości wierzycieli.

Rada wierzycieli powinna składać się z co najmniej 5 członków i 2 zastępców lub 3 członków, jeżeli liczba wierzycieli danego dłużnika jest mniejsza niż 7. Członkiem Rady wierzycieli może zostać każdy wierzyciel osobisty, który jest uczestnikiem postępowania. Ponadto ustawa dopuszcza powołanie przez sędziego wierzycieli do Rady, na podstawie:

  • spisu wierzycieli, który jest załączony do wniosku dłużnika podjęcie postępowania,
  • spisu wierzytelności bezspornych przedstawionego przez nadzorcę sądowego na żądanie sędziego-komisarza, 
  • tytułów egzekucyjnych przedłożonych przez wierzycieli, 
  • spisu wierzycieli sporządzonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.