Słownik pojęć

  R

Rada wierzycieli

Rada wierzycieli jest instytucją powoływaną ad hoc do reprezentowania interesów wierzycieli w postępowaniu upadłościowym oraz w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Zgodnie z art. 201 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. prawo upadłościowe oraz art. 121 ust. 1, ustawy z dnia 15 maja 2015 r, prawo restrukturyzacyjne, radę wierzycieli ustanawia oraz   powołuje i odwołuje jej członków sędzia-komisarz. Może on działać z urzędu, wówczas działa według własnego uznania, albo na wniosek. Rada wierzycieli jest jednym z organów postępowania upadłościowego. Jej głównym zadaniem jest reprezentowanie interesu wierzycieli w postępowaniu upadłościowym. Jest to organ fakultatywny tzn., że postępowanie może toczyć się również bez jej powoływania. W przypadku zaistnienia ww. sytuacji kompetencje rady wykonuje sędzia-komisarz. Jednakże rada wierzycieli musi zostać powołana jeżeli większość wierzycieli złoży wniosek o jej ustanowienie.

Należy podkreślić, że rada wierzycieli, może być ustanowiona przez sędziego-komisarza z urzędu w każdej sytuacji, gdy uzna to za potrzebne. Wówczas sędzia-komisarz bierze pod uwagę rodzaj rozstrzygnięć, w wyniku których może powstać stan zagrażający interesowi wierzycieli. Ustanowienie Rady jest ważne z uwagi na to, że decyzje w sprawach majątkowych wierzycieli powinny być podejmowane przez samych nich samych w takim zakresie, w jakim jest to możliwe.  

Powoływanie rady wierzycieli w postępowaniu upadłościowym jest decyzją o innym charakterze niż akt powołania jej poszczególnych członków. Należy mieć na uwadze, że raz ustanowiona przez sędziego-komisarza rada funkcjonuje w postępowaniu aż do jego zakończenia. Ponadto sędzia-komisarz oraz wierzyciele, którzy dysponują określoną większością głosów mogą wpływać na jej skład. Jednakże nie mogą jej rozwiązać, chociażby było to wolą przeważającej większości wierzycieli.

Rada wierzycieli powinna składać się z co najmniej 5 członków i 2 zastępców lub 3 członków, jeżeli liczba wierzycieli danego dłużnika jest mniejsza niż 7. Członkiem Rady wierzycieli może zostać każdy wierzyciel osobisty, który jest uczestnikiem postępowania. Ponadto ustawy dopuszczają powołanie przez sędziego wierzycieli do Rady, na podstawie:

  • spisu wierzycieli, który jest załączony do wniosku dłużnika podjęcie postępowania,
  • spisu wierzytelności bezspornych przedstawionego przez nadzorcę sądowego na żądanie sędziego-komisarza, 
  • tytułów egzekucyjnych przedłożonych przez wierzycieli, 
  • spisu wierzycieli sporządzonego w postępowaniu restrukturyzacyjnym.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 814 ze zm.).

Zobacz także: