Słownik pojęć


  R

Rada Nadzorcza

Organ nadzoru w spółkach akcyjnych, spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, spółdzielniach, powołany do decyzji w ważnych sprawach. Tryb powoływania rady nadzorczej ustala statut danej organizacji, firmy. Rada nadzorcza powoływana jest na walnym zgromadzeniu. Obowiązki rady nadzorczej obejmują badanie bilansu oraz rachunku strat i zysków, badanie sprawozdania zarządu co do podziału zysków i strat oraz składanie pisemnych sprawozdań, podejmowanie uchwał, wydawanie opinii, ocen odnoszących się do konkretnych sfer działania nadzorowanego oraz poleceń. Rada nadzorcza może posiadać dodatkowo kompetencje reprezentacyjne w stosunkach wewnętrznych w, w szczególnym wypadkach, zewnętrznych.

Członkami rady nadzorczej nie mogą być członkowie zarządu, likwidatorzy i pracownicy spółki.