Słownik pojęć


  R

Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest organem powołanym jako instytucja wspierające wdrażanie pakietu „Konstytucji Biznesu”, która stoi na straży praw mikro, małych i średnich przedsiębiorców.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców ma być gwarancją instytucjonalnych zasad określonych w ustawie prawo przedsiębiorców i zapewnić przedsiębiorcom większą swobodę prowadzenia działalności.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorcom w szczególności ma działać na rzecz realizacji zasad wskazanych w „Konstytucji Biznesu”:

  • wolności działalności gospodarczej,
  • pogłębiania zaufania przedsiębiorców do władzy publicznej,
  • bezstronności i równego traktowania,
  • zrównoważonego rozwoju,
  • zasady uczciwej konkurencji i poszanowania dobrych obyczajów oraz słusznych interesów przedsiębiorców.

Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców, może zostać osoba która jest obywatelem Polskim, posiada pełnię praw publicznych, nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ani umyślne przestępstwo skarbowe, posiada wykształcenie wyższe, cieszy się nieposzlakowaną opinią i daje rękojmię prawidłowego wykonywania powierzonych zadań, wyróżnia się wiedzą zakresie przedsiębiorczości i regulacji prawnych tworzących otoczenie przedsiębiorców, posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie wykonywania działalności gospodarczej lub reprezentuje interesów przedsiębiorców, lub tworzenia lub stosowanie prawa gospodarczego.
Rzecznika małych i średnich przedsiębiorców powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki, na sześcioletnią kadencję.

Do zadań Rzecznika Małych i Średnich przedsiębiorców, należy w szczególności:

  1. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących interesów przedsiębiorców oraz zasad podejmowania, wykonywania lub zakończenia działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. pomoc w organizacji mediacji między przedsiębiorcami a organami administracji publicznej;
  3. współpraca z organizacjami pozarządowymi, społecznymi i zawodowymi, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców oraz współdziałanie ze stowarzyszeniami, ruchami obywatelskimi, innymi dobrowolnymi zrzeszeniami i fundacjami oraz z zagranicznymi i międzynarodowymi organami i organizacjami na rzecz ochrony praw przedsiębiorców oraz poszanowania zasady wolności działalności gospodarczej i równego traktowania;
  4. inicjowanie i organizowanie działalności edukacyjnej i informacyjnej w zakresie związanym z wykonywaniem działalności gospodarczej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w dziedzinie przedsiębiorczości oraz prawa gospodarczego.

Do Rzecznika Mikro i Małych Przedsiębiorców z wnioskiem o pomoc mogą zgłosić się mikro, mali i średni przedsiębiorcy a także organizacje przedsiębiorców.
Rzecznik podejmuje działania z urzędu lub na wniosek. Należy jednak pamiętać, że Rzecznik nie ma uprawnień do działania w sporach pomiędzy przedsiębiorcami. Rzecznik posiada kompetencje wyłącznie do działania prawa pomiędzy Przedsiębiorcą a urzędem, samorządem bądź inną instytucją państwową.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Stan prawny na 10 lipca 2020 roku.