Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  R

RODO

Dane osobowe stanowią szczególne dobro prawne, podlegające wzmożonej ochronie. Jest ona realizowana na wielu płaszczyznach: konstytucyjnej, prawa wspólnotowego Unii Europejskiej oraz prawa krajowego.  

 

Zgodnie z art. 51 ust. 1 Konstytucji RP: „nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawnienia informacji dotyczących jego osoby”.  

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że prawo wspólnotowe jest częścią prawa krajowego. Dane osobowe należy interpretować szeroko – jako wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania żyjącej osoby fizycznej. Również poszczególne informacje, które po połączeniu mogą prowadzić do identyfikacji tożsamości osoby, są danymi osobowymi.  

 

Ogromny wpływ na kwestię danych osobowych, zwłaszcza ich ochrony i przetwarzania, ma Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) – dalej jako „RODO” lub „Rozporządzenie”. Jego celem jest doprowadzenie do harmonizacji prawa w Unii Europejskiej i do swobodnego przepływu danych osobowych.  

 

Zgodnie z art. 9 Konstytucji RP: „Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego”. RODO jest aktem prawa międzynarodowego, które zostało dołączone do krajowego porządku prawnego. W związku z tym, 10 maja 2018 roku uchwalono ustawę o ochronie danych osobowych, która reguluje kwestię stosowania Rozporządzenia. Z treści RODO wynika nadto, że ma ono umożliwić obywatelom UE kontrolę swoich danych osobowych oraz dać oszczędności, wynikające ze stosowania ujednoliconego prawa ochrony danych osobowych. Rozporządzenie przyjęto 27 kwietnia 2016 roku, wyznaczając termin obowiązywania na 25 maja 2018 roku. Co ważne – obowiązuje ono wprost, nie wymaga wydawania aktów implementujących. Wspomniana powyżej ustawa o ochronie danych osobowych, została podjęta celem dostosowania krajowego porządku prawnego do wymagań RODO. 

 

Rozporządzenie wprowadza nowe rozwiązania w zakresie ochrony danych osobowych. Należą do nich m.in. prawo do bycia zapomnianym, prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia poinformowanym o ataku hakerskim na dane osobowe, czy szyfrowanie i pseudonimizacja. Ponadto prawodawca postanowił, że przetwarzanie danych osobowych będzie opierało się na siedmiu zasadach (np. zasada minimalizacji danych).  

 

Przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie osoby fizycznej. Musi być ona przede wszystkim dobrowolna, ale też konkretna i świadoma. Jej wycofanie nie może być utrudnione przez podmiot przetwarzający. Warunkiem ważności zgody jest również konkretność. Domniemuje się, że podmiot udzielił zgody tylko na wskazane użycie jego danych osobowych. 

 

Do istotnych postanowień RODO należy także wprowadzenie ogólnych zasad nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Dotyczą one naruszeń zasad przetwarzania danych osobowych przez Administratora Danych Osobowych. Obowiązują następujące progi kar: do 10 milionów euro oraz do 20 milionów euro – w zależności od rodzaju naruszenia.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, organem właściwym do spraw ochrony danych osobowych na terytorium Polski jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W rozumieniu przepisów RODO jest on organem nadzorczym nad przestrzeganiem prawa w zakresie ochrony i przetwarzania danych osobowych. 

Podstawa prawna: 

  1. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1781); 

  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. 

Zobacz także: