Słownik pojęć


  R

Rozdzielność majątkowa

Małżeński ustrój majątkowy, ustanowiony przede wszystkim umową w formie aktu notarialnego, w którym każdy z małżonków zachowuje zarówno odrębnie prawa do majątku nabytego przed zawarciem umowy, jak i majątku nabytego w trakcie małżeństwa. Każdy z małżonków zarządza wówczas samodzielnie swoim majątkiem.
Kodeks rodzinny i opiekuńczy Art. 51