Słownik pojęć


  R

Rejestr Dłużników Niewypłacalnych - RDN

Instytucja prawa publicznego utworzona w ramach Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie przepisów ustawy z dn. 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. nr 17, poz. 209 z późn. zm.)

Rejestru Dłużników Niewypłacalnych powstał w celu uwiarygodnieniu obrotu gospodarczego oraz zabezpieczania firmy, przedsiębiorców i obywateli przed nieuczciwymi i niewypłacalnymi osobami.

W RDN wpisywani są:

  • osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  • osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość;
  • wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
  • dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;
  • osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;
  • dłużników, zgłoszonych do KRS przez komornika na skutek prowadzonego przeciwko nim postępowania egzekucyjnego w związku z powstaniem zaległości dłuższych niż za okres 6 miesięcy.

Z wnioskiem o wpis do KRD może wystąpić każdy wierzyciel, który posiada tytuł wykonawczy poświadczający nakaz zapłaty długu, w chwili gdy od dnia wezwania dłużnika do spłaty w terminie 30 dni nie spłacił on zobowiązania.

Wpisany do rejestru może zostać wykreślony z urzędu lub na swój wniosek. Wpisy dokonane w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych podlegają wykreśleniu z urzędu po upływie 10 lat od dnia dokonania wpisu.

RDN jest tzw. urzędowym publikatorem objętym domniemaniem prawdziwości i aktualności wpisu, wpisy są o do zasady pobierane on-line i nie wymagają poświadczenia za zgodność.