Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  R

Regulamin pracy

Prawo pracy jest specyficzną gałęzią prawa m.in. z uwagi na rodzaje jego źródeł. Poza najważniejszym – ustawą z dnia 26 czerwca 1974. Kodeks pracy (dalej również jako „k.p.”), układy zbiorowe pracy, inne porozumienia zbiorowe, a według niektórych także regulaminy pracy czy regulaminy wynagradzania. 

Regulamin pracy jest dokumentem, który określa organizację i porządek pracy oraz sprzężone z nimi prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy. Powinien on ustalać w szczególności:

 • sposób organizacji pracy,
 • zasady, na których pracownicy przebywają na terenie zakładu pracy w czasie pracy i po jej zakończeniu,
 • wyposażenie pracowników w odzież i obuwie robocze, środki higieny osobistej i higieny,
 • przyjęte okresy rozliczeniowe,
 • system pracy,
 • rozkład czasu pracy,
 • porę nocną,
 • sposób wypłaty wynagrodzenia,
 • wykaz prac wzbronionym pracownikom młodocianym oraz pracownicom,
 • wykaz prac lekkich, które są dozwolone pracownikom młodocianym, zatrudnionym w celu innym niż przygotowanie zawodowe,
 • organizację pracy pracowników młodocianych zatrudnionych w celu przygotowania zawodowego,
 • informację o karach wymierzanych z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników,
 • sposób potwierdzania obecności w pracy,
 • sposób usprawiedliwiania nieobecności w pracy,
 • zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zapoznanie pracownika z obowiązującym regulaminem pracy, jeszcze przed dopuszczeniem go do pracy, jest obowiązkiem pracodawcy.

Regulamin pracy jest obowiązkiem dla pracodawcy, zatrudniającego co najmniej 50 pracowników. Nie dotyczy to sytuacji, w której istnieje układ zbiorowy pracy, wyczerpujący materię właściwą dla regulaminu pracy. Jeżeli pracodawca zatrudnia mniej niż 50 pracowników, może wprowadzić regulamin pracy, o ile właściwa dla niego materia, nie została już uregulowana w układzie zbiorowym pracy. Pracodawca, który zatrudnia co najmniej 20 pracowników, ale nie więcej niż 50, ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy, gdy wystąpi o to działająca w zakładzie pracy organizacja związkowa. Obowiązek ten nie istnieje, gdy treść właściwa dla regulaminu, została ustalona w układzie zbiorowym pracy. 

Pracodawca nie może dowolnie dysponować prawem do wprowadzania regulaminu pracy. Czyni to w porozumieniu z zakładową lub międzyzakładową organizacją związkową, która powinna zaakceptować proponowany tekst regulaminu. Jeżeli natomiast w zakładzie działa kilka organizacji związkowych i w terminie 30 dni od przekazania im proponowanej treści regulaminu nie przedstawią wspólnego stanowiska, wówczas pracodawca ma wyłączną kompetencję do wprowadzenia regulaminu. 

Regulamin pracy wchodzi w życie w ciągu dwóch tygodni od momentu przekazania jego treści do wiadomości pracownikom w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie pracy. Doktryna wskazuje, że powinno być to dokonane na piśmie. Nie ma również przeszkód, aby termin 2 tygodni uległ wydłużeniu nie można natomiast go skrócić. Każda zmiana regulaminu pracy wymaga postępowania w takim samym trybie, w jakim został on uchwalony

Regulamin pracy traci swą moc na skutek:

 • upływu okresu na jaki został zawarty,
 • z nadejściem terminu, do którego był ważny,
 • na skutek zmiany regulaminu,
 • z mocy ustawy gdy pracodawca nie spełnia przesłanek do obowiązku wprowadzania go,
 • gdy podjęto układ zbiorowy pracy, wyczerpujący treść właściwą dla regulaminu pracy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Zobacz także: