Słownik pojęć


  R

Rzecznik konsumentów

Rzecznik Konsumentów jest organem wykonujący zadania samorządu terytorialnego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Zadania samorządu powiatowego w zakresie ochrony praw konsumenta dokonuje powiatowy (miejski) Rzecznik Konsumentów.

Z Rzecznikiem Konsumentów stosunek pracy nawiązuje starosta bądź w miastach na prawach powiatu prezydent miasta, któremu rzecznik konsumentów jest bezpośrednio podporządkowany.

Rzecznikiem Konsumentów może zostać osoba posiadająca przynajmniej 5 letnią praktykę zawodową, wyższe wykształcenie w szczególności prawnicze bądź ekonomiczne.

Rzecznik konsumentów, w szczególności odpowiedzialny jest za:

  1. zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  2. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów;
  3. występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów;
  4. współdziałanie z Prezesem Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi;
  5. udzielanie innych form pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U 2020.1076)

Stan prawny na 10 lipca 2020 roku