Słownik pojęć


  R

Rokowania

Na podstawie przepisów k.c. można zdefiniować rokowania jako działania stron, zmierzające do zawarcia umowy Termin ten zostaje użyty także w odniesieniu do postepowania przetargowego. I tak, jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40 % jej wartości. Również wszczęcie postepowania wywłaszczeniowego, z zastrzeżeniem zwartymi w ustawie, wymaga uprzednio przeprowadzenia rokowań. Rokowania w kodeksie cywilnym to negocjacje, w wyniku negocjacji umowa zostaje zawarta w momencie zgodnego ustalenia przez strony wszystkich postanowień umowy. W przypadku rokowań, w których przedmiotem jest nieruchomość umowa zostaje zawarta w momencie podpisania aktu notarialnego.
(Art. 68-72-721, patrz też oferta, negocjacje).