Słownik pojęć


  R

Rejestr Dłużników / Biuro Informacji Gospodarczej

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych wprowadziła tzw. rejestry dłużników.

Ustawa określa m.in. zasady udostępniania informacji gospodarczych dotyczących wiarygodności płatniczej, wymiany danych dotyczących wiarygodności płatniczej z instytucjami dysponującymi,  tworzenie i działanie biura informacji gospodarczej, ujawnianie, przechowywania, aktualizacji i usuwania informacji gospodarczych, nadzór nad biurem informacji gospodarczej.

Na podstawie ustawy powstały cztery biura, których zadaniem jest m.in. przyjmowanie informacji gospodarczych, ich przechowywanie i ujawnianie. Aktualnie są to:

Powyżej wskazane biura działają na podstawie przepisów powołanej ustawy tworząc tzw. rejestry dłużników, których podstawowym zadaniem jest ochrona konsumentów / przedsiębiorców przed zadłużonymi kontrahentami.

Przedsiębiorcy / konsumenci po zalogowaniu w jednym z serwisów mogą zamówić raport dotyczący potencjalnych konsumentów. Występuje także możliwość sprawdzenia kontrahentów w punktach obsługi punktów gospodarczych, po właściwym wypełnieniu wniosku i jego opłaceniu.

Do rejestru dłużników możliwe jest zgłoszenie przedsiębiorcy przez konsumenta. Celem zgłoszenia należy przygotować:

  • numer dokumentu tożsamości i PESEL / NIP dłużnika;
  • tytuł wykonawczy z sądu potwierdzający istnienie roszczenia.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (Dz.U 2020.389).

Zobacz więcej: