Słownik pojęć


  R

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Istnieją cztery formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej: opodatkowanie na zasadach ogólnych według skali podatkowej, opodatkowanie podatkiem liniowym, opodatkowanie w formie karty podatkowej oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, jest uproszczoną formą rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku zastosowania ryczałtu, przedsiębiorca nie ma możliwości pomniejszenia podatku o koszty jego uzyskania.

Zakres podmiotowy zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych określony jest w art. 6 ust. 4 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanych podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (dalej: u.z.p.d.). Zgodnie z nim, podatnik może skorzystać z ryczałtu, jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy:

a) uzyskał przychody z działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro, lub
b) uzyskał przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 000 euro,
albo podatnik rozpocznie wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzysta z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów.

Z kolei ustęp następny tego samego artykułu dotyczy podatników, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowym prowadzili działalność samodzielnie lub w formie spółki.

Mogą oni opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych:

a) odrębnie z działalności wykonywanej samodzielnie i odrębnie z działalności wykonywanej w formie spółki, gdy spełnia warunki określone w art. 6 ust. 4 pkt 1 u.z.p.d., lub
b) z działalności wykonywanej samodzielnie, gdy spełnia warunek określony w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. a u.z.p.d., a z działalności wykonywanej w formie spółki - gdy spełnia warunek określony w art. 6 ust. 4 pkt 1 lit. b u.z.p.d.

Natomiast, zgodnie z art. 8 ust. 1 ww. ustawy, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, nie stosuje się do podatników:

1) opłacających podatek w formie karty podatkowej na zasadach określonych w rozdziale 3 ustawy o zryczałtowanych podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
2) korzystających, na podstawie odrębnych przepisów, z okresowego zwolnienia od podatku dochodowego;
3) osiągających w całości lub w części przychody z tytułu:
a) prowadzenia aptek,
b) działalności w zakresie udzielania pożyczek pod zastaw (prowadzenie lombardów),
c) działalności w zakresie kupna i sprzedaży wartości dewizowych,
d) prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie wolnych zawodów innych niż określone w art. 4 ust. 1 pkt 11,
e) świadczenia usług wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy,
f) działalności w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych;
4) wytwarzających wyroby opodatkowane podatkiem akcyzowym, na podstawie odrębnych przepisów, z wyjątkiem wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii;
5) podejmujących wykonywanie działalności w roku podatkowym po zmianie działalności wykonywanej:
a) samodzielnie na działalność prowadzoną w formie spółki z małżonkiem,
b) w formie spółki z małżonkiem na działalność prowadzoną samodzielnie przez jednego lub każdego z małżonków,
c) samodzielnie przez małżonka na działalność prowadzoną samodzielnie przez drugiego małżonka
- jeżeli małżonek lub małżonkowie przed zmianą opłacali z tytułu prowadzenia tej działalności podatek dochodowy na ogólnych zasadach;

Przychody z działalności gospodarczej mogą być opodatkowane jedną z pięciu stawek ryczałtu (art. 12 u.z.p.d):
a) 20% przychodów osiąganych w zakresie wolnych zawodów;
b) 17% przychodów ze świadczenia usług m.in. świadczących usługi parkingowe, hotelarskie, zajmujących się reprodukcji komputerowych nośników informacji, pośredniczących w handlu hurtowym;
c) 8,5% przychodów m.in. ze świadczenia usług wychowania przedszkolnego, wiązanych ze zwalczaniem pożarów i zapobieganiem pożarom;
d) 5,5% przychodów m.in. przychodów z działalności wytwórczej, robót budowlanych lub w zakresie przewozów ładunków taborem samochodowym o ładowności powyżej 2 ton,
e) 3,0% przychodów m.in. z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, z działalności usługowej w zakresie handlu.