Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  U

Ugoda administracyjna

Ugoda administracyjna została uregulowana w rozdziale 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeks postępowania administracyjnego (dalej jako „k.p.a.”) i stanowi formę polubownego rozwiązania sporu oraz alternatywną formę załatwienia sprawy administracyjnej. 

Ugoda administracyjna może zostać zawarta w postępowaniu administracyjnym przed organem administracji publicznej, przed którym toczy się postępowanie w pierwszej instancji bądź postępowanie odwoławcze, do czasu wydania przez organ decyzji w sprawie w sytuacji gdy nie sprzeciwiają się temu przepisy szczególne oraz pozwala na to charakter sprawy.

Ugoda administracyjna jest „porozumieniem” pomiędzy stronami postępowania administracyjnego.

Aby ugoda administracyjna została uznana za ważną, musi być zawarta przed organem administracji publicznej prowadzącym postępowanie w sprawie.

Ugodę administracyjną przygotowuje pracownik organu administracji publicznej w formie pisemnej bądź w formie dokumentu elektronicznego, na podstawie zgodnych oświadczeń stron.

Ugoda administracyjna powinna spełniać warunki wskazane w art. 117 k.p.a. i zawierać w szczególności:

  • oznaczenie organu administracji publicznej, przed którym ugoda została zawarta, i stron postępowania;
  • datę sporządzenia ugody;
  • przedmiot i treść ugody;
  • podpisy stron oraz podpis upoważnionego pracownika organu administracji publicznej z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, a jeżeli ugoda została zawarta w formie dokumentu elektronicznego - kwalifikowane podpisy elektroniczne stron oraz upoważnionego pracownika organu administracji publicznej.

Na podstawie tak przygotowanej ugody organ w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia wydaje postanowienie o zawarciu ugody administracyjnej i następnie załącza ugodę do akt prowadzonego postępowania administracyjnego. Ugoda zawarta w ten sposób wywołuje takie same skutki prawne jak decyzja organu administracji publicznej wydana w sprawie, a zatem zastępuje rozstrzygniecie organu.

K.p.a. wskazuje także, kiedy niemożliwe jest zawarcie ugody administracyjnej. Dzieje się tak w sytuacji gdy:

  • ugoda była zawarta z naruszeniem przepisów prawa,
  • ugoda nie uwzględniła obligatoryjnego stanowiska innego organu,
  • treść ugody narusza interes społeczny bądź słuszny interes stron.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku, kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U 2020.256 t.j.);

Lista przydatnych materiałów