Słownik pojęć

  U

Ulgi i odliczenia PIT

Przepisy ustawy z dnia z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych przewidują możliwość skorzystania przez podatników z tzw. ulg podatkowych.

W zakresie ulgi można dokonać odliczenia od dochodu oraz odliczenia od podatku. Odliczenie od dochodu wydaje się bardziej korzystane z uwagi na możliwość przejścia do przedziału podatkowego o niższej stawce podatkowej. Natomiast odliczenie od podatku zmniejsza jedynie wysokość samej kwoty podatku.

Ulga podatkowa, to prawo przysługujące podatnikom. Skorzystanie z ulgi oczywiście nie jest obowiązkowe. Obowiązkiem podatnika jest wskazanie konkretnej ulgi podatkowej w zeznaniu. Gdy podatnik tego nie zrobi w trakcie kontroli rozliczenia, urząd skarbowy nie będzie obowiązany do poinformowania podatnika o prawie do skorzystania z preferencji podatkowych.

Ponadto, bardzo ważne jest odpowiednie udokumentowanie prawa do ulgi z uwagi na fakt, iż ulga jest wyjątkiem od opodatkowania całości przychodów podatnika. Podatnicy powinni korzystać z przysługujących im ulg wyłącznie w graniach obowiązujących przepisów. Podatnicy powinni gromadzić i przechowywać dokumenty, które dokumentując prawo do ulgo (m.in. Faktury VAT, rachunku, stosowne zaświadczenia).

Rekomendujemy więc zbieranie stosownych zaświadczeń oraz informacji, faktur i pozostałej dokumentacji wykazującej dokonanie wydatków zgodnie z warunkami stosowania danej ulgi.

Aktualnie podatnicy mogą skorzystać m.in. z ulgi dotyczących

 • składek wpłacanych na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (podatnik powinien posiadać dokument RMUA czyli miesięczną informacje przekazywaną przez pracodawcę osobie zatrudnionej oraz PIT 11 bądź w przypadku gdy podatnikiem jest przedsiębiorca potwierdzenie, że składki zostały uiszczone);
 • przekazywania krwi i osocza (podatnik powinien posiadać zaświadczenie o terminach przekazanej krwi oraz jej ilości);
 • darowizny przekazanej na kult religijny bądź pożytek publiczny bądź cele edukacji zawodowej (w przypadku przekazania składników majątku) (podatnik powinien posiadać potwierdzenia wpłat ze wskazaniem wartości darowizny oraz zaświadczenie, że darowizna została wpłacona);
 • Internetu (podatnik powinien posiadać rachunki ze wskazaniem właściciela usługi, potwierdzenia ich zapłaty);
 • Rehabilitacji (podatnik powinien posiadać dokumentację, która powinna zostać przygotowana zgodnie z typem rehabilitacji w zależności czy ulga dotyczyć ma zabiegów rehabilitacyjnych, opłat za przewodnika, opłat związanych zakupem leków itp.);
 • Szkolenia uczniów (podatnik powinien posiadać decyzję właściwego organu o tzw. uldze uczniowskiej);
 • Pomocy domowej dla osób jej wymagających (podatnik powinien posiadać umowę aktywizacyjną i potwierdzenie uiszczenia składek ZUS);
 • Budowy (podatnik powinien posiadać dokumentację potwierdzającą poniesione wydatki w szczególności Faktury VAT oraz rachunki);
 • Termomodernizacji (podatnik powinien posiadać dokumentację potwierdzającą wydatki w szczególności Faktury VAT);
 • IKZE (Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego) (podatnik powinien posiadać dokumentację potwierdzającą uiszczenie należnych składek);
 • Darowizn na cele charytatywno- opiekuńcze kościelnych osób prawnych (podatnik powinien posiadać potwierdzenia wpłat ze wskazaniem wartości darowizny oraz zaświadczenie, że darowizna została wpłacona);

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podatnik ma także prawo do odliczenia podatku. Odliczenia dotyczą w szczególności:

 • Uiszczonych składek zdrowotnych (podatnik powinien posiadać, potwierdzenia uiszczenia składek / PIT 11 oraz druk RMUA czyli miesięczną informacje przekazywaną przez pracodawcę osobie zatrudnionej);
 • Tzw. odliczeń na dzieci (prorodzinnych);
 • Podatku uiszczonego za granicą (podatnik powinien posiadać potwierdzenie zapłaty za granicą należnego podatku);
 • Budowy (podatnik powinien posiadać dokumentację potwierdzającą poniesione wydatki w szczególności Faktury VAT oraz rachunki);
 • Odsetek (podatnik powinien posiadać potwierdzenie z właściwego banku o wszystkich opłaconych w danym roku odsetkach ze wskazaniem ich wysokości).

W tym miejscu należy wskazać, że podatnik ma prawo także do odliczenia 1% dochodowego na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego.

Przy wypełniania zeznania podatkowego w programie e-pity należy pamiętać, by skorzystać z wszystkich ulg oraz odliczeń, które przysługują danemu podatnikowi, tak aby możliwe było otrzymanie najwyższego zwrotu albo uiszczenie najniższego podatku.

Pamiętaj, że tylko samodzielne rozliczenie daje Ci całkowitą kontrolę i gwarancję, że rozliczysz się poprawnie i z uwzględnieniem należnych Ci ulg i odliczeń. W sytuacji gdy rozliczenia dokonuje za Ciebie urząd skarbowy może nie dokonać pewnych odliczeń i uwzględnić przysługujących Ci ulg, albowiem nie posiada stosownych wiadomości.

Pobierz darmowy program do sporządzenia e-Deklaracji przez Internet PIT-28; PIT-37; PIT-36; PIT-38; PIT-39
https://podatki-pit.pl/rozliczenie-pit.

Jeśli sporządzasz rozliczenie e-deklaracji PIT online / PIT-28; PIT-37; PIT-36; PIT-38; PIT-39) w usłudze Twój e-pit wpisz w deklaracji podatkowej PIT KRS nr 0000318482.

Zobacz także hasła:

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U 2020.1426);