Słownik pojęć

  U

Ulga podatkowa

Zgodnie z Ordynacją podatkową ulgami podatkowymi (inaczej: ulgami w spłacie zobowiązań podatkowych) określa się przewidziane w przepisach prawa podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego podatku.

Zazwyczaj ulgi podatkowe stanowią przejaw polityki socjalnej państwa wobec grupy podmiotów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej bądź ponoszących wydatki na cele doniosłe społecznie, co sprawia, że ustawodawca postanowił częściowo zrekompensować podatnikowi poniesienie takiego wydatku poprzez przyznanie ulgi podatkowej. Z uwagi na obszerność regulacji prawa podatkowego, ulgi podatkowe mogą przyjmować wiele form, zależnych od charakteru podstawy opodatkowania.

Przykładowo, w ramach ulgi podatkowej przewidzianej w Ordynacji podatkowej, organ podatkowy może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;


3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

W podatku od spadków i darowizn przewidziany jest tylko jeden rodzaj ulg podatkowych tj. ulgi związane z nabyciem w drodze spadku bądź darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość lub budynku mieszkalnego.

Za podstawowe rodzaje ulg podatkowych uważa się jednak ulgi związane z podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT – ang. Personal Income Tax). Przykładowo można wskazać na istnienie:

  • Ulgi rehabilitacyjnej – obejmuje możliwość odliczenia wydatków poniesionych przez niepełnosprawnego podatnika lub osobę go utrzymującą na rehabilitację lub inne wydatki związane z ułatwieniem codziennego funkcjonowania;
  • Darowizny przekazanych np. na cel kultu religijnego;
  • Ulgi internetowej z zastrzeżeniem, że prawo do odliczenia przysługuje wyłącznie w kolejno po sobie następujących dwóch latach podatkowych, jeżeli w okresie poprzedzającym te lata podatnik nie korzystał z ulgi internetowej;
  • Ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga B+R) – obejmuje prawo do odliczenia wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, co ma na celu stymulację działalności innowacyjnej;
  • Ulga termomodernizacyjna – obejmuje prawo do odliczenia wydatków poniesionych na termomodernizację budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Podobne ulgi są zawarte w Ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).

Podstawa prawna:

  • Ordynacja podatkowa z dnia 29 sierpnia 1997 r.
  • Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r.

Zobacz także: