Słownik pojęć

  U

Umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorstwa / Umowa zawierana na odległość

Umowa zawierana na odległość została zdefiniowana w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.  Jej istotną cechą jest to, że może zostać zawarta wyłącznie pomiędzy konsumentem, a przedsiębiorcą, zawierającym umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

Omawiany rodzaj kontraktu został zdefiniowany w art. 2 pkt 1 powołanej powyżej ustawy jako: „umowa zawarta z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie”.

Natomiast umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa, ma miejscu przy jednoczesnej fizycznej obecności stron (konsumenta, przedsiębiorcy) w miejscu, które nie jest lokalem przedsiębiorstwa danego przedsiębiorcy, bądź w wyniku przyjęcia oferty, złożonej konsumentowi poza lokalem przedsiębiorstwa. Jej definicja legalna znajduje się w art. 2 pkt 2 przedmiotowej ustawy. Umową zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa jest również umowa zawierana w lokalu przedsiębiorstwa lub za pomocą środków porozumiewania się na odległość, o ile zawarto ją na skutek podjętego wcześniej osobistego kontaktu z konsumentem w miejscu innym niż lokal przedsiębiorstwa.  Do kategorii tej zalicza się również kontrakty zawierane podczas wycieczki zorganizowanej przez przedsiębiorcę, jeśli jej celem lub skutkiem jest promocja i zawieranie umów z konsumentem. W chwili zawierania umowy na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa konsument jest niejako „zaskakiwany” przez przedsiębiorcę, zawarcie wynika na skutek okoliczności, a czynność nie jest wcześniej przez niego planowana.

Z uwagi na powyższe, przepisy nakładają specjalną ochronę na konsumenta zawierającego umowę na odległość poza lokalem przedsiębiorstwa.

W szczególności przedsiębiorca dokonując zawarcia umowy powinien szczegółowo przedstawić ofertę oraz samego siebie, a osoba występująca w imieniu przedsiębiorcy powinna przedłożyć dokumenty potwierdzające, że występuje w imieniu danego przedsiębiorcy. Ponadto, treść umowy nie może być sformułowana w sposób mniej korzystny (z punktu widzenia konsumenta) niż zakładają to przepisy ustaw. Umowa powinna także określać łączną cenę / wynagrodzenie wraz z podatkami, a w sytuacji gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala określić dokładnej wartości powinna zawierać sposób ich obliczenia.  Do elementów istotnych omawianej umowy zalicza się:

  • Określenie sposobu oraz terminu spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę;
  • Przedstawienie stosowanej przez przedsiębiorcę procedurę reklamacji i jej rozpoznawania;
  • Przedstawienie przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za jakość świadczenia;
  • Wskazanie treści usług posprzedażnych i gwarancji;
  • Określenie czasu trwania umowy, a przypadku gdy jest ona zawierana na czas nie oznaczony -sposób i przesłanki umożliwiające wypowiedzenia umowy;
  • Informacje o funkcjonalności treści cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony.

Przedsiębiorca, który zawiera umowę na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa z konsumentem, powinien także poinformować go pisemnie, że przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni.

Konsument odstępując od umowy zawartej na odległość nie ma obowiązku wskazywania przyczyny odstąpienia.

Umowę zawartą na odległość oraz umowę zawartą poza lokalem przedsiębiorstwa, od których odstąpiono, uważa się za niezawarte. Złożona przez konsumenta i jeszcze nieprzyjęta przez przedsiębiorcę oferta traci wiążący charakter, gdy konsumentem złoży oświadczenie o odstąpieniu.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).

Zobacz także: