Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  I

Interesariusze

Jest to pojęcie odnoszące się do funkcjonowania przedsiębiorstwa, ale nie w stricte ekonomicznym znaczeniu. Oznacza bowiem podmioty, związane z danym przedsiębiorstwem. Związanie to może mieć charakter przymusowy, okazjonalny, incydentalny, bądź być efektem oddziaływania przedsiębiorstwa na społeczeństwo. Rozmiar firmy najczęściej jest wprost proporcjonalnie do liczby interesariuszy. Zalicza się do nich m.in. organy i kierowników (zarząd, rada nadzorcza, wspólnicy) i pracowników – klasyfikując ich jako interesariuszy wewnętrznych. Znacznie większą grupę tworzą interesariusze zewnętrzni: klienci, dostawcy, media, władze państwowe, konkurencji, związki zawode itd. W przypadku tych drugich katalog jest nieograniczony. Kryterium zaliczania się do tej grupy jest istnienie powiązania z przedsiębiorstwem, bądź odczuwanie wpływu jego działania. 

Z omawianym terminem związana jest zasada społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedsiębiorstwa powinny wypracować mechanizm, dzięki któremu ich funkcjonowanie będzie zintegrowane z kwestiami społecznymi, etycznymi, środowiskowymi oraz problemami konsumentów. 

Niezwykle ciężko jest wskazać, która z grup interesariuszy – wewnętrzni czy zewnętrzni odgrywa donioślejszą rolę. Pracownicy tworzą zespoły i są podstawą funkcjonowania przedsiębiorstwa, zapewnienia jego nieprzerwanej obsługi i wypracowywania zysków. Udziałowcy i zarząd są odpowiedzialni za podejmowanie najistotniejszych decyzji i opracowywanie strategii. Z kolei praca obu wspomnianych podgrup nie miałaby sensu gdyby nie istnienie pozostałych interesariuszy. Przez klientów należy rozumieć nie tylko konsumentów, ale także wszystkie inne podmioty, które nabywają określone towary czy usługi. Również brak dostawców mógłby spowodować zaburzenia popytu, jak i podaży. Podobnie ważne jest istnienie konkurentów, dzięki czemu realizowane są najważniejsze postulaty wolnego rynku.

Trafne określenie i sprofilowanie grupy interesariuszy może przynieść wymierne skutki dla przedsiębiorstwa. Wskazuje ono bowiem na prognozowane zagrożenia, koszty oraz umożliwia efektywne planowanie działań rozwojowych. Ich szczególnymi grupami są media oraz władze państwowe. Media po pierwsze są środkiem niezwykle ważnym z marketingowego punktu widzenia. Po drugie niestety mogą być twórcami tzw. czarnego 
PR-u. Władze państwowe czy samorządowe odgrywają dwojaką rolę. Z jednej strony posiadają uprawnienia władcze wobec przedsiębiorstw (decyzje, koncesje), fiskalne (dochody gmin z podatków), z drugiej również mogą być klientami przedsiębiorstwa z poszanowaniem przepisów dotyczących zamówień publicznych. Nadto prawo dopuszcza partnerstwo publiczno-prawne przy realizacji niektórych przedsięwzięć.

Zobacz także: