Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  I

Informacja niejawna

Zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. jest to informacja wymagająca ochrony przed nieuprawnionym ujawnienie, która spowodowałaby lub mogłaby spowodować szkody dla Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od formy i sposobu jej wyrażania. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę tajności, adekwatną do szkody jaka może zostać wyrządzona przez jej ujawnienie. (szkoda potencjalna)

Wyróżniamy 4 klauzule:

  • Ściśle tajne – są nimi informacje, których nieuprawnione ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla RP np. zagrożenie niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej. Jest to zagrożenie dla ustroju państwa i jego bezpieczeństwa, także w rozumieniu prawa międzynarodowego.
  • Tajne – tą klauzulą zaopatruje się informacje, jeśli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje poważną szkodą dla RP np. uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności, pogorszy stosunki RP z innymi państwami
  • Poufne – jeśli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla RP np. utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej
  • Zastrzeżone – takimi informacjami są pozostałe, dla których nie zastrzeżono żadnej z powyższych klauzul, a których nieuprawnione ujawnienie powoduje ryzyko zakłócenia działalności organów władzy publicznej państwa lub wydzielonego podmiotu do prowadzenia polityki zagranicznej oraz zagrożenie dla przestrzegania zagwarantowanych praw i wolności obywatelskich.

Kontrola nad ochroną informacji niejawnych sprawuje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) oraz Służba Kontrwywiadu Wojskiego (SKW) w zakresie przewidzianym w ustawie. Klauzula niejawności nadawana jest przez osobę uprawnioną do wystawienia dokumentu (podpisania go).

Taka klauzula jest nadawana przez osobę, która jest uprawniona do podpisania dokumentu, zaś nadzór nad funkcjonowaniem systemu ochrony informacji niejawnych oraz realizacją zadań prowadzą Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW) i Służba Kontrwywiadu Wojskowego (SKW)

Z uwagi na potrzebę ochrony interesów państwa, jego bezpieczeństwa i jego obywateli, ustawodawca przewidział karalność czynów wymierzonych przeciwko poufności informacji niejawnych. Za taką informację należy uznać nie tylko urzędowy dokument, ale każdy sposób komunikowania i wyrażania, także na etapie jej powstawania. Informacja jest przenaszalnym dobrem, które charakteryzuje się tym, że jest pożądane przez określone podmioty. W zależności od jej rodzaju (formy) informacja może być dobrem materialnym lub niematerialnym, z naciskiem większości doktryny na ten drugi rodzaj.

Kodeks Karny w art. 265-267 przewiduje karalność osób upoważnionych do dostępu do informacji niejawnych oraz ludzi, którzy bez uprawnienia uzyskują taki dostęp. Za ujawnienie informacji ściśle tajnej oraz tajnej k.k. przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat, zaś za ujawnianie informacji poufnych lub zastrzeżonych przez funkcjonariusza publicznego grozi kara pozbawienia wolności do 3 lat.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U z 2019 roku poz. 742);
  2. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny (t.j. Dz.U z 2020 roku poz. 1444).

Zobacz także: