Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  I

Inwestycja technologiczna

Zgodnie z art. 20 Konstytucji RP podstawą ustroju gospodarczego naszego kraju jest społeczna gospodarka rynkowa, opierająca się między innymi na wolności działalności gospodarczej. Prowadzenie działalności gospodarczej ma zasadnicze znaczenie dla gospodarki narodowej i stanowi niezbędny element do bogacenia się społeczeństwa.

Z tego powodu ustrojodawca przewidział szczególne warunki ograniczania tej wolności.  Zgodnie z art. 22 Konstytucji może się to odbyć wyłącznie na mocy ustawy i uwagi na ważny interes publiczny. Przesłani te muszą zostać spełnione łącznie.  Współcześnie rynek stawia coraz wyższe wymagania wobec przedsiębiorców. W tym miejscu warto przypomnieć definicję legalną przedsiębiorcy z art. 43ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny („k.c”). Jest nim osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna z art. 331 k.c. prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. Z kolei na mocy art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców, przez działalność gospodarczą należy rozumieć zorganizowaną działalność zarobkową wykonywaną we własnym imieniu i w sposób ciągły. Jak już zostało wyżej wskazane, prowadzenie działalności gospodarczej jest coraz trudniejsze w związku z obowiązkami fiskalnymi, ewidencyjnymi, ubezpieczeniowymi, ale też z uwagi na konkurencję. Sukces gospodarczy w dużej mierze uzależniony jest od innowacyjności przedsiębiorstwa i podejmowanych w jego ramach działań. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, działalnością innowacyjną jest: „działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii i uruchomieniu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług” (art. 2 ust. 1 pkt 3). Z terminem tym związane jest pojęcie inwestycji technologicznej. Inwestowanie w dużym skrócie oznacza proces angażowania środków i czasu w celu uzyskania zysków w przyszłości.

Ustawodawca przesądził w art. 2 ust. 1 pkt 4 powyższej ustawy, że przez inwestycję technologiczną należy rozumieć taką inwestycję, która polega na:

  • zakupie i wdrożeniu nowej technologii, a także wytwarzanie dzięki niej nowych  albo ulepszonych produktów, procesów lub usług oraz zapewnienie warunków dla ich dalszej produkcji i prowadzenia,
  • wdrożeniu własnych technologii oraz uruchomienie na jej podstawie procesu wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, usług i procesów oraz zapewnienie warunków dla ich produkcji i prowadzenia.

Na koniec dość dodać, że państwo wspiera działalność innowacyjną, wyrażającą się także w inwestycji technologicznej poprzez:

  • udzielanie kredytów technologicznych przez banki posiadające odpowiednie porozumienie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK),
  • udzielanie premii technologicznej przez BGK,
  • nadawanie przedsiębiorcy statusu centrum badawczo-rozwojowego,
  • pomoc przewidzianą w programach ustanawianych przez ministra właściwego do spraw gospodarki w zakresie wspierania działalności innowacyjnej.

Podstawa prawna:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483),
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 162),
  4. Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 706).

Zobacz także: