Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  I

Informacja chroniona

Informacją obecnie postrzegana jako rodzaj dobra. Dobro to może przybierać postać normatywną, lub być w orbicie oddziaływania obowiązującego prawa. Z tego powodu z uwagi na ustrój demokratycznego państwa prawnego, podlega ono stosownej ochronie. Również przepisy w randze konstytucyjnej odnoszą się do omawianego zagadnienia. Wszelka informacja o sprawach publicznych jeżeli nie została na podstawie ustawy objęta tajemnicą państwową lub służbową, albo nie narusza godności, prywatności człowieka lub innych tajemnic ustawowo chronionych jest jawna i dostępna. Stosując wnioskowanie z przeciwieństwa (a contrario) można dojść do wniosku, że istnieją również informacje, którego nie mogą zostać ujawnione z uwagi na ważne czynniki (bezpieczeństwo państwa, prywatność itp.) Przypadki te zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 sierpnia o ochronie informacji niejawnych. Akt ten odnosi się do kwestii bezpieczeństwa państwa i jego ludności. Natomiast informacja chroniona jest pojęciem znacznie szerszym, która kumuluje w sobie informacje, których cyrkulacja następuje także w ramach stosowania innych aktów prawnych. 

Ochronie podlegają tajemnice przedsiębiorstwa, a ich ujawnienie rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą. Podobnie jest w procesie karnym, gdzie mowa o tajemnicy śledztwa. Również jawność posiedzeń na rozprawie w sądach z ważnych uwag może zostać wyłączona. W reżimie oddziaływania konstytucyjnie gwarantowanej ochrony informacji znajduje się także tajemnica korespondencji, tajemnica bankowa, tajemnica adwokacka czy tajemnica kontroli skarbowej. Innym niezwykle ważnym obszarem dbałości prawodawcy to bezpieczeństwo informacji jest zapewnienie szczególnych procedur prowadzenia i ochrony baz danych.

Ochronę danej kategorii informacji można wyinterpretować  z art. 47 Konstytucji RP: każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym.

Naruszenie praw jednostki, co do powyższego, daje pokrzywdzonemu możliwość dochodzenia swoich w ramach ochrony dóbr osobistych. W dużej mierze jednak, naruszenie tajemnic, co do której utrzymania jest się zobligowanym z racji piastowanej funkcji czy wykonywanego zawodu, wiąże się z odpowiedzialnością dyscyplinarną oraz karną. Warto zaznaczyć, że ochrona informacji w znacznej części dotyczy ochrony danych osobowych, a ostatnich latach obserwuje się nacisk w prawodawstwie, doktrynie i orzecznictwie na wzmożoną potrzebę egzekwowania ich nienaruszania. 

Podstawa prawna:

  1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 roku ;
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 1740);
  3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. 2020 r. poz. 742) 

Zobacz także: