Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  B

Błąd materialny faktury

Zgodnie z art. 2 pkt. 22 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług przez sprzedaż rozumie się odpłatną dostawę towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotową dostawę towarów. Rodzajem dokumentu sprzedaży, który potwierdza dokonanie transakcji jest faktura. Może zdarzyć się, że z różnych powodów jest ona obarczona błędami: formalnym lub materialnym.

Błąd formalny jest łatwy do wyeliminowania na mocy noty korygującej, a dotyczy on m.in. sytuacji, w których błędnie wskazano: numer faktury, oznaczenie nabywcy, datę, nazwę towaru lub usługi itp. 

Z kolei przez błąd materialny jest poważniejszy w skutkach. Występuje np. wtedy gdy faktura fałszywa traktowana jest jako prawdziwa. Jako błąd materialny faktury uznaje się także fakturę przerobioną lub podrobioną, stwierdzającą nieprawdę, jak również pochodzącą od nieistniejącego podmiotu, czy stworzoną w celu posłużenia się nią jak autentyczną.

Błędem materialnym faktury jest również wystawienie jej przez podmiot uprawniony, gdy nie dokumentuje ona rzeczywistego zdarzenia gospodarczego, a na celu ma doprowadzenie kontrahenta do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Takie zachowanie wyczerpuje również znamiona czynu określonego w art. 271 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (fałsz intelektualny). Ustawodawca przewidział, że wystawienie faktury lub faktur, gdzie wartość należności jest znaczna i następuje poświadczanie nieprawdy w zakresie okoliczności mogących mieć znaczenie dla wysokości podatku i jego zwrotu, lub innych należności publicznoprawnych oraz używanie takiej faktury, zagrożone są karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Jeżeli sprawca tego czynu uczynił sobie z popełnianego przestępstwa źródło stałego dochodu albo kwota należności ogółem ma łączną wartość większą niż pięciokrotności kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 3 lat.

Zgodnie z art. 115 §5 mienie znacznej wartości to mienie którego wartość w czasie popełnienia czynu zabronionego przekracza 200 000 zł, a mienie wielkiej wartości – 1 000 000 zł.

Posługiwanie się fakturami obarczonymi błędami formalnymi wyczerpuje znamiona czynów określonych w art. 62 §2-2a ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy. Zgodnie z §2 przywołanego artykuł, każdy kto dopuszcza się wystawiania faktury w nierzetelny sposób lub posługuje się fakturą w taki sposób wystawioną podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż jeden rok, albo karom tym łącznie. Tej samej karze podlega każdy kto nie dopełnia obowiązku przechowywania otrzymanej faktury, rachunku albo dowodu zakupu towarów. Błąd materialny faktury powoduje niemożność odliczenia podatku VAT naliczonego z faktury.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 408 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 ze zm.).

Zobacz także: