Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  B

Bilans spółki

Zgodnie z ustawą o rachunkowości, bilans spółki jest obowiązkowym elementem sprawozdania finansowego. Stanowi zestawienie składników majątku przedsiębiorstwa, a także źródeł jego finansowania. Sporządzany jest na dany moment zawierający zestawienie aktywów i pasywów na początek (bilans otwarcia) i koniec (bilans zamknięcia) okresu sprawozdawczego (obrachunkowego) w spółce. Sporządzany jest według zasad tzw. pełnej rachunkowości. Charakteryzuje się zrównoważeniem stron, ponieważ aktywa zawsze muszą równać się pasywom.

Obowiązkowe elementy bilansu to:

1)     nazwę i adres podmiotu, dla którego sporządzany jest bilans,

2)     wyraz „bilans”,

3)     moment bilansowy – data, w której wycenione zostały pasywa i aktywa,

4)     nazwy i zawartości grup aktywów i pasywów,

5)     sumę aktywów i pasywów (wraz z zachowaniem równowagi bilansowej),

6)     podpisy osób odpowiedzialnych za gospodarkę finansową działalności,

7)     datę i miejsce sporządzenia bilansu.

Bilans sporządzany jest na konkretny dzień, w którym dochodzi do zamknięcia ksiąg rachunkowych bądź na inny dzień bilansowy. Księgi rachunkowe zamykane są one w dzień:

1)     zakończenia roku obrotowego,

2)     zakończenia działalności, w tym także jej sprzedaży, zakończenia likwidacji lub postępowania upadłościowego (jeżeli nie nastąpiło umorzenie),

3)     poprzedzający zmianę formy prawnej,

4)     połączenia, w którym następuje przejęcie jednostki przez inną jednostkę w jednostce przejmowanej – dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,

5)     poprzedzający dzień podziału/połączenia jednostek (jeżeli powstaje nowa jednostka) – dzień poprzedzający dzień wpisu do rejestru połączenia lub podziału,

6)     poprzedzający dzień ogłoszenia likwidacji jednostki lub postawienia jej w stan likwidacji.

Bilans przeprowadza się nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia zaistnienia tych zdarzeń.

Jak zostało wyżej wskazane, bilans jest zestawieniem aktywów i pasywów firmy. Na aktywa składają się między innymi aktywa trwałe, aktywa obrotowe i należne wpłaty na kapitał podstawowy. Natomiast w pasywach wyróżniamy kapitał (fundusz) własny i zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (rezerwy na zobowiązania, zobowiązania długoterminowe, zobowiązania krótkoterminowe, rozliczenia międzyokresowe. W prawidłowo sporządzonym bilansie aktywa są równe pasywom, ponieważ każde aktywo powinno mieć wskazane źródła finansowania.

Szczegółowy wzór przygotowania bilansu zawiera m.in. załącznik nr 1 ustawy o rachunkowości. Można go sporządzić w układzie jednostronnym lub dwustronnym. W wersji jednostronnej aktywa prezentuje się naprzemiennie ze źródłami finansowania. W opcji dwustronnej aktywa wykazuje się oddzielnie od pasywów.

Podstawa prawna:

1)     Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.).

ZOBACZ TAKŻE: