Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  B

Biuro Informacji Kredytowej S.A.

(BIK) jest spółką, której akcjonariuszami są niektóre polskie banki komercyjne oraz Związek Banków Polskich. Biuro jest instytucją obsługującą bazę informacji o zobowiązaniach klientów banków, zasilaną bezpośrednio przez współpracujące banki. Baza służy ocenie wiarygodności konkretnej osoby ubiegającej się o kredyt lub inną usługę świadczoną przez bank. W określonych wypadkach przetwarzane dane mogą być przez banki przetwarzane również w celu określenia wymogów kapitałowych, jakie powinien spełniać bank o danym profilu działalności.

Administrując bazą Biuro koncentruje się na zapewnieniu spójności i formalnej poprawności danych przekazywanych przez banki. Ta sama osoba może mieć bowiem zobowiązania w kilku bankach, a dla dokonania prawidłowej oceny wiarygodności kredytowej tej osoby niezbędna jest informacja o wszystkich tych zobowiązaniach. BIK nie bada czy informacja przekazywana przez bank jest merytorycznie poprawna, a więc przykładowo czy dane zobowiązanie istnieje lub też czy na pewno miało miejsce opóźnienie w spłacie zobowiązania.

Za prawidłowość danych widniejących w bazie BIK odpowiada bank, który przekazał te dane.

Biuro Informacji Kredytowej przechowuje dane dotyczące umów kredytowych, zaciąganych w bankach oraz Spółdzielczych Kasach Oszczędnościowo Kredytowych (SKOK-i) a także zobowiązań wobec firm pożyczkowych. Zamieszczone informacje dotyczą kredytów spłaconych zgodnie z harmonogramem oraz kredytów spłacanych z opóźnieniem i niespłaconych. Z bazy danych wynika historia kredytowa danego podmiotu, która jest brana pod uwagę przy badaniu zdolności kredytowej. 

BIK nie jest instytucją finansową, która udziela kredytów – jest to wyłączne kompetencja banków. Instytucje finansowe przekazują do Biura dane dotyczące spłat kredytów we wszystkich rachunkach kredytowych banków i SKOK-ów przeszłych i aktualnych. Gromadzenie i udostępnianie informacji o przeterminowanych zobowiązaniach (zadłużeniu) osób fizycznych i podmiotów gospodarczych jest zadaniem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor. Dzięki tej spółce zależnej Biura Informacji Kredytowej, można sprawdzić wiarygodność finansową swoich kontrahentów, a także stan własnego zadłużenia.

Biuro Informacji Kredytowej odgrywa niezwykle ważną rolę dla bezpieczeństwa sektora bankowego, a co za tym idzie całej gospodarki. Informacje zgromadzone w ramach prowadzonej przez nie bazy danych chronią banki przed nierzetelnymi klientami, ale także działają prewencyjnie wobec udzielania kredytów i pożyczek, których spłata przekracza zdolność danego podmiotu.

Co ważne BIK nie jest instytucją stworzoną przez banki bez odpowiedniego umocowania. Instytucja ta funkcjonuje na podstawie art. 105 ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1896 ze zm.).

Zobacz także: