Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  B

Banderola

Banderola jest to prostokątna, papierowa opaska naklejana na opakowanie, świadcząca o tym, że towar jest oryginalny i nienaruszony lub jako świadectwo zapłacenia przez producenta lub importera podatku akcyzowego.

Wymiary banderoli i wzory nadruku zależą od rodzaju towaru i wysokości opłaconego podatku, a gatunek papieru i stosowana technika drukarska mają uniemożliwiać jej sfałszowanie. W niektórych państwach członkowskich UE znaki akcyzy przyjmują formę hologramów naklejanych na opakowania jednostkowe wyrobów akcyzowych (w szczególności w branży winiarskiej czy spirytusowej) czy formę e-banderol (w branży tytoniowej)

W ustawie o podatku akcyzowym (dalej: „Ustawa”)banderola określana jest jako znak akcyzy. Jak stanowi bowiem art. 120 ust. 1 Ustawy, znaki akcyzy mogą mieć w szczególności postać banderol, znaków cechowych lub odcisków pieczęci. Z przepisu tego wynika, że nie jest to katalog zamknięty postaci znaków akcyzy. Rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy określa m.in. postacie, wzory i elementy znaków akcyzy umieszczanych na opakowaniach jednostkowych importowanych, nabywanych wewnątrzwspólnotowo i wyprodukowanych na terytorium kraju wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich oraz suszu tytoniowego. Paragraf 2 tego rozporządzenia stanowi natomiast, że wprowadza się do oznaczania wyrobów akcyzowych objętych obowiązkiem oznaczania:

  1. podatkowe znaki akcyzy w postaci banderol podatkowych;
  2. legalizacyjne znaki akcyzy w postaci banderol legalizacyjnych.

W rozporządzeniu w sprawie znaków akcyzy mowa jest więc wyłącznie o banderolach podatkowych i legalizacyjnych.

Od 20 września 2014 r. przedsiębiorcy sprzedający wyroby spirytusowe i winiarskie w puszkach mogą korzystać z banderol samoprzylepnych. Banderole samoprzylepne dotyczą też płynu do papierosów elektronicznych. Przykładowo, w przypadku przeznaczenia do sprzedaży płynu do papierosów elektronicznych w butelkach wzorcowe oznaczenie buteleczki można sobie zwizualizować w ten sposób, że:

  1. butelka posiadać będzie jedno miejsce otwarcia za pomocą plastikowej nakrętki, która przy pierwszej próbie otwarcia pozostawi trwałe i widoczne ślady świadczące o otwarciu butelki;
  2. sposób umocowania banderoli to banderola samoprzylepna;
  3. banderola samoprzylepna umieszczona będzie na buteleczce o pojemności 10 ml;
  4. banderola samoprzylepna umieszczona będzie na zamknięciu i korpusie buteleczki w kształcie litery „I”, prostopadle lub równolegle do podstawy buteleczki;
  5. banderola nie będzie zasłaniać ostrzeżeń zdrowotnych;
  6. jakakolwiek próba otwarcia butelki, za pomocą plastikowej nakrętki spowoduje trwałe i widoczne uszkodzenie znaku akcyzy uniemożliwiającego jego powtórne użycie 

Zgodnie z ustawą znakami akcyzy (banderolami) muszą być oznaczone opakowania jednostkowe wyrobów tytoniowych, spirytusowych i winiarskich. Banderola powinna być naklejona w sposób przewidziany przepisami oraz trwały – tak aby otwarcie opakowania powodowało jej naruszenie. Na wyrobach, które nie zostały oznaczone, zostały oznaczone nieprawidłowo lub za pomocą nieodpowiednich banderol albo też mają uszkodzoną banderolę, a które pomimo to znalazły się w sprzedaży, powinna zostać umieszczona banderola legalizacyjna.

Stan prawny: 29 września 2022 r.

Podstawa prawna:

1)  Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 143 z późn. zm.).