Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  B

Biznesplan

Biznesplan jest planem biznesowym, zwięzłym programem finansowo-marketingowych (nowych lub rozwojowych) zamierzeń lub przedsięwzięć. Stanowi narzędzie planowania i  kontroli wstępnej. Jest również dokumentem przedsiębiorstwa zawierającym ocenę opłacalności przedsięwzięcia gospodarczego.

Sporządza się go na potrzeby wewnętrzne zewnętrzne przedsiębiorstwa – także np. w celu pozyskania zewnętrznego finansowania inwestycji. W skrócie biznesplan zawiera opis celów do realizacji z uwzględnieniem istniejących uwarunkowań rynkowych, finansowych, marketingowych, technologicznych, organizacyjnych, kadrowych. Jego elementami są m.in.: analiza finansowa, analiza rynku, analiza SWOT.

Opracowanie biznesplanu zaleca się nowym przedsiębiorstwom, jak również już istniejącym jeśli zmieniają strategię, wchodzą na nowy rynek, biorą udział w fuzji lub przejęciu. W praktyce odpowiednio sporządzony plan jest wymagany jako załącznik do wniosku kredytowego na pokrycie inwestycji. 

Przykładowe etapu do sporządzeniu biznesplanu:

  1. Zwięzłe przedstawienie koncepcji: dane osobowe i oznaczenie przedsiębiorstwa, wskazanie rodzaju działalności, motywów przedsięwzięcia, wizja funkcjonowania i rozwoju podmiotu, ocena korzyści, przedstawienie kosztów oraz prognozowanych zysków.
  2. Streszczenie projektu: przedmiotu działalności, planowanych metod i sposobów działania, charakterystyka rynka, odwołanie się do koniunktury.
  3. Szczegółowe opisanie misji, celów i wizji nowozakładanego przedsiębiorstwa, a gdy przedsięwzięcie jest podejmowane przez przedsiębiorstwo już istniejące również dotychczasową historię podmiotu, w tym analiza strategiczna SWOT. Na tym etapie można przystąpić również do oceny rynku i konkurencji.
  4. Szczegółowe opisanie inwestycji: finansowanie, spis planowanych działań wraz z harmonogramem, środki asekuracji na wypadek nierentowności przedsięwzięcia.
  5. Pogłębiona charakterystyka rynku (pod względem wielkości, konkurencyjności, trendów), nadto określenie grupy docelowej. Na tym etapie należy również szczegółowo opisać produkt, jego właściwości, przeznaczenie, cenę, możliwą marżę, źródła pochodzenia produktu lub surowców do jego wytworzenia, analiza środowiska biznesowego.
  6. Opis struktury przedsiębiorstwa lub inwestycji, sposób zarządzania, zakres kompetencyjny, opis polityki personalnej.
  7. Szczegółowy opis planu finansowego: źródła finansowego, nakłady na inwestycje, wskazanie zagrożeń i możliwych ścieżek zarobkowych.
  8. Ocena ryzyka,
  9. Podsumowanie.

Prawidłowo sporządzony biznesplan ma kluczowe znaczenie do oceny rentowości zakładanego przedsiębiorstwa lub podejmowanej inwestycji. Należy pamiętać, aby sporządzać go z należytą staranności i obiektywizmem. Nazbyt optymistyczne prognozy mogą skutkować rozczarowaniem i niepowodzeniem. Tworząc plan biznesowy warto zadbać o skompletowanie wszystkich dokumentów dotyczących przedsiębranego działania.

Zobacz także: