Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  B

Błąd formalny faktury

W praktyce dokonywania rozliczeń może dojść do sytuacji, w której faktura, będąca dokumentem sprzedaży jest obarczona błędem. Co do zasady wyróżnia się dwa rodzaje błędów faktur: formalny i materialny.  Przykładami tego pierwszego są m.in. 

 • błędny numer faktury, 
 • błędna datę wystawienia faktury, 
 • błędne oznaczenie kontrahenta: imiona, nazwisko oraz nazwa, 
 • niewłaściwy adres, błędna 
 • niewłaściwa data wystawienia faktury lub wykonania usługi, 
 • niewłaściwa nazwa nabywanych/sprzedawanych towarów, 
 • błędy numer NIP, 
 • a także wszelkie inne błędy, które nie wpływają na „meritum” transakcji. 

Celem wyeliminowania błędu formalnego faktury należy wystawić notę korygującą. Powinna ona czynić zadość następującym wymogom co do treści:

 • nagłówek „nota korygująca”,
 • kolejny numer noty oraz datę jej wystawienia,
 • oznaczenie kontrahenta: imiona i nazwisko lub nazwę,
 • oznaczenie adresu kontrahenta lub siedziby,
 • wskazanie NIP (jeśli nabywca go posiada),
 • wskazanie danych z faktury, które podlegają korekcie,
 • wskazanie prawidłowej treści faktury.

Nota korygująca może być wystawiona także w formie elektronicznej, ponadto nabywca może żądać jej wystawienia jeśli sprzedawca nie zamieścił na fakturze adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”. 

Nie jest możliwe wystawienie noty korygującej jeśli błąd dotyczy:

 • zakresu dokonanej usługi lub ilości dostarczonych towarów,
 • wartości obniżki ceny, rabatów i upustów, także z tytułu wcześniejszej zapłaty,
 • ceny netto towaru lub usługi,
 • stawki podatku,
 • należnej kwoty ogółem,
 • sumy wartości sprzedaży z uwzględnieniem podziału na stawki podatku i zwolnienia przedmiotowe,

Nota korygująca jest rodzajem faktury, którą wystawia nabywca towaru lub usługi, jeżeli w fakturze zaistniały przytoczone powyżej błędy. Zgodnie z art. 106 k ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, nota korygująca wymaga akceptacji przez jej wystawcę. Ustawodawca nie sprecyzował jednak w jaki sposób powinno się to dokonać. Przywołana ustawa wskazuje również, że wystawienie noty korygującej jest prawem, a nie obowiązkiem. Warto również zaznaczyć, że błąd formalny faktury nie powoduje niemożności odliczenia podatku VAT.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Zobacz także: