Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  B

B2B

B2B to skrót od angielskiego zwrotu business-to-business.

Pierwotnie przez B2B rozumiane były transakcje zachodzące pomiędzy danymi podmiotami gospodarczymi. Relacje takie że nie zachodzą pomiędzy przedsiębiorcą, a klientem będącym konsumentem. Zgodnie z art. 22ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny przez konsumenta rozumie się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej z przedsiębiorcą, niedotyczącej jej działalności gospodarczej. 

W związku z rozwijanymi się technologiami i możliwością prowadzenia przedsiębiorstwa z pomocą Internetu transakcje B2B zaczęły być definiowany jako sposób handlu.

B2B obejmuje wymianę handlową pomiędzy przedsiębiorstwami, które dotyczą m.in zawierania transakcji, poszukiwania partnerów, budowaniu sieci dostawców i odbiorców, poszukiwania informa­cji handlowych.

Działalność B2B prowadzona jest w wielu sektorach, zwłaszcza w sektorze elektronicznym - drogą on-line i jest najszybciej rozwijającą się działalnością handlu elektronicznego.

Handel elektroniczny w rozumieniu B2B dzieli się na:

  • rynki horyzontalne – ich cechą szczególną jest to, że dzielą się na poszczególne sektory. Zastrzec trzeba, że to co produkuje się bądź oferuje na tego rodzaju rynkach, nie jest związane z produkcją bezpośrednio, ponieważ zazwyczaj skupia się na regionie geograficznym świata. Dzieje się tak dlatego, że to często międzynarodowe korporacje budują platformy tego typu.
  • rynki wertykalne – ich cechą szczególną jest to, że obejmują swoim zakresem jedną branżę. Handel opiera się dobrach, które są związane z produkcją bezpośrednio. Zatem rynki wertykalne stanowią swoiste przeciwieństwo rynków horyzontalnych.

Zakupy, które można przeprowadzić za pomocą handlu B2B, dzielą się na dwa sposoby realizacji:

  • e-Procurement – to cały zorganizowany proces zaopatrzenia, który stworzony został na podstawie rozwiązania systemowego, dzięki któremu można uzyskać owocną współpracę między kupującym, a dostawcą. To wszystko opiera się na procesie zaopatrzeniowym, rozpoczynającym się zgłoszeniem w sprawie zapotrzebowania na dane dobro, całą procedurą pomiędzy, a płatnością,
  • model aukcyjno-przetargowy – ten sposób realizacji zakupów jest używany, ilekroć zakup jest jednorazowy. Odgrywa też istotną rolę w negocjowaniu zasad kontraktowych dotyczących zakupów powtarzalnych. Sposób, w jaki dochodzi do sprzedaży nawiązuje do zasad rządzących aukcją. A konkretnie nabywca wybiera daną możliwość spośród wielu mu przedstawionych, na co ma konkretnie wyznaczony termin. Warto zauważyć, że oferty w tym wypadku ulegają częstym zmianom na bieżąco. Odbywa się to w celu ich udoskonalenia.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.).

Zobacz także: