Słownik pojęć

  N
Nakaz zapłaty

Nakaz zapłaty to deklaratywne, stwierdzające istnienie wymagalnego roszczenia, orzeczenie sądowe o charakterze merytorycznym, rozstrzygające o żądaniu pozwu wniesionego przez powoda, uwzględniające wniesione powództwo. Rozstrzyga sprawę co do istoty. Nakaz zapłaty wydaje się w postępowaniu nakazowym, upominawczym oraz elektronicznym postępowaniu upominawczym. Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym od chwili jego wydania stanowi tytuł zabezpieczenia i jest wykonalny co do zabezpieczenia roszczenia bez potrzeby nadawania mu klauzuli wykonalności.

Nakaz zapłaty wydawany jest na posiedzeniu niejawnym. Środkiem zaskarżenia nakazu zapłaty są zarzuty, które pozwany może wnieść w terminie dwóch tygodni od doręczenia nakazu. Jeżeli tego nie uczyni skutecznie, czyli nie wniesie zarzutów albo zostaną one odrzucone z powodu przekroczenia terminu, nieopłacenia, nieusunięcia braków czy z innych przyczyn, nakaz zapłaty pozostaje w mocy ze skutkami prawomocnego wyroku oraz podlega wykonaniu. W takiej sytuacji dłużnik zobowiązany jest do zapłaty dochodzonego świadczenia pieniężnego lub świadczenia innych rzeczy zamiennych. W przypadku gdy pozwany zaskarży nakaz zapłaty wyłącznie w części, pozostała, niezaskarżona część uzyska status prawomocnego wyroku.

Nakaz zapłaty wydany w postępowaniu nakazowym jest zrównany z postanowieniem o udzieleniu zabezpieczenia wydanym przez sąd w postępowaniu zabezpieczającym. Nakaz zapłaty jest z urzędu doręczany obu stronom postępowania.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego