Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  C

CEIDG

Ewidencja działalności gospodarczej, czyli Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (dalej jako „CEIDG”) – jest to rejestr (ewidencja) przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi, wykonującymi działalność gospodarczą na terytorium Polski. Oprócz zebrania danych o jednoosobowych przedsiębiorcach, celem CEIDG jest udostępnianie informacji o tych przedsiębiorcach oraz ich zmianach, umożliwienie bezpłatnego wglądu do zebranych danych, w tym o ustanowionych pełnomocnikach lub prokurentach oraz rodzaju i sposobie wykonywania prokury.

Wpisowi do CEIDG podlegają następujące dane ewidencyjne:

1) imię i nazwisko przedsiębiorcy, numer PESEL, o ile taki posiada, oraz data urodzenia, o ile nie posiada numeru PESEL;

2) dodatkowe określenia, które przedsiębiorca włącza do firmy, o ile przedsiębiorca takich używa;

1) 2a) oznaczenie „w spadku”, jeżeli został ustanowiony zarząd sukcesyjny;

2) numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada;

3) numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy, o ile taki posiada, oraz informacje o jego unieważnieniu lub uchyleniu;

4) informacja o obywatelstwie przedsiębiorcy;

5) adres do doręczeń oraz - jeżeli przedsiębiorca takie miejsce posiada - adres stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej; dane dotyczące adresu są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju, o ile to w danym przypadku możliwe;

6) adres do doręczeń elektronicznych, o ile taki posiada;

7) inne dane kontaktowe przedsiębiorcy, w szczególności adres poczty elektronicznej, adres strony internetowej, numer telefonu, o ile dane te zostały zgłoszone przez przedsiębiorcę we wniosku o wpis do CEIDG;

8) przedmiot wykonywanej działalności gospodarczej według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) na poziomie podklasy, w tym jeden przedmiot przeważającej działalności.

Rejestr prowadzony jest w formie systemu teleinformatycznego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Rejestracja w CEIDG jest bezpłatna. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi. Działalność gospodarcza może zostać podjęta przez przedsiębiorcę już w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG. Sam wpis powinien być dokonany najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu wpływu poprawnie wypełnionego wniosku do CEIDG. Zaświadczeniem o wpisie do CEIDG jest wydruk ze strony internetowej CEIDG.

Należy pamiętać, że CEIDG nie jest objęty domniemaniem prawnym prawdziwości wpisu oraz tym samym dobrej wiary osób trzecich.

Podstawa prawna:

  • Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy z dnia 6 marca 2018 r.

Zobacz także: