Słownik pojęć

  C

Czynny podatnik VAT

Podleganie podatkowi VAT (value-addd tax – od wartości dodanej), będącemu podatkiem obrotowym, zostało uregulowane w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Osoby, które nie korzystają ze zwolnień – przedmiotowych i podmiotowych są czynnymi podatnikami VAT. Innymi słowy - czynnymi podatnikami VAT są podmioty wykonujące czynności opodatkowane, zarejestrowane do VAT i opłacające podatek od towarów i usług (po złożeniu w urzędzie skarbowym zgłoszenia rejestracyjnego VAT-R). Deklaracja VAT-R jest składana przez przedsiębiorcę, który albo chce opłacać podatek VAT dobrowolnie, albo spełnia przesłanki obligatoryjnego objęcia go tym podatkiem. Tzw. „vatowcem” nie muszą być przedsiębiorcy, których przychody nie przekroczyły 200 000 zł w skali roku. Mogą oni zatem skorzystać ze zwolnienia podmiotowego. Natomiast jeśli przedsiębiorca przekroczy tę kwotę, wówczas i zostaje czynnym podatnikiem VAT-u. Podmiotami czynnymi VAT są również przedsiębiorcy nieposiadający siedziby działalności gospodarczej na terytorium kraju oraz przedsiębiorcy, którzy z mocy samej ustawy zostali pozbawieni prawa do zwolnienia z podatku VAT ze względu na rodzaj wykonywanej przez nich działalności.

Są to m. in. podatnicy dokonujący:

  • sprzedaży wyrobów metali szlachetnych, towarów opodatkowanych podatkiem akcyzowym (z wyjątkiem energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych oraz samochodów osobowych), terenów budowlanych, budynków, budowli lub ich części, nowych środków transportu;
  • sprzedaży wysyłkowej preparatów kosmetycznych i toaletowych, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, urządzeń elektrycznych i nieelektrycznych sprzętu gospodarstwa domowego, silników, turbin, pomp;
  • sprzedaży hurtowych i detalicznych części do pojazdów samochodowych i motocykli;
  • sprzedaży usług prawniczych, usług w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego), usług jubilerskich oraz usług ściągania długów (w tym factoringu).

Z byciem czynnym podatnikiem VAT łączy się szereg obowiązków. Podatnicy ci są zobowiązani do zgłoszenia rejestracyjnego na formularzu VAT-R w urzędzie skarbowym (zgłoszenia tego należy dokonać przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu), składania deklaracji podatkowych, wystawiania faktur VAT, prowadzenia ewidencji sprzedaży i zakupów oraz wpłacania do urzędu skarbowego podatku VAT.
Na stronie internetowej http://ppuslugi.mf.gov.pl skorzystać można z usługi sprawdzenia statusu określonego podmiotu w VAT. Po podaniu numeru NIP uzyskuje się pełną informację o tym, czy dany podmiot jest obecnie podatnikiem czynnym VAT, czy jest on z niego zwolniony.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Zobacz także: