Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  C

Cło

Stanowi opłatę pobieraną przez państwo w związku z obrotem towarowym dokonywanym przez jego granicę. Cło jest forma podatku pieniężnego, stanowiącego źródło środków pieniężnych dla skarbu państwa. Rozróżniane są cła przywozowe (importowe), cła wywozowe (eksportowe) oraz cła przewozowe (tranzytowe). Cło może być obliczone od ilości, wagi oraz wartości towaru.

Rozróżniamy stąd też taryfy celne: wywozową i przywozową. Mogą one zawierać stawki podstawowe i ulgowe, minimalne i maksymalne, dla wybranych towarów lub z uwagi na ich pochodzenie stawki mogą być preferencyjne, dyskryminacyjnej i odwetowe Obok roli fiskalnej cła pełnią dla przemysłu krajowego i rolnictwa rolę instrumentu ochrony przed konkurencją zagraniczną i ekspansją eksportową Cło może być ustanowione jako procent cen towaru - „cło od wartości" lub też na jednostkę towaru, - „cło określone". Wprowadzone cła mogą sprzyjać podnoszeniu produkcji krajowej oraz wpływać na wzrost jej cen i opłacalność. Jednakże protekcjonizm może wywierać również negatywny wpływ na konkurencyjność towarów, postęp w ich jakości oraz doskonalenie technologii stosowanej w kraju, a także na postęp w ekonomicznej efektywności. Uzasadnienie wprowadzenia ceł może wiązać się z nieuczciwą polityką innych krajów w zakresie stosowania różnych form protekcjonizmu dla gałęzi nastawionych na wytwarzanie produktów eksportowych. Wprowadzenie ceł ochronnych wynikać może nadto z potrzeby zmniejszenia bezrobocia, rozwoju nowych gałęzi przemysłu i produkcji. Elastyczna polityka celna ma być zatem podporządkowana gospodarczej racji stanu.

Kwestia ceł w polskim porządku prawnym została uregulowana w dwóch aktach prawnych:

  1. Ustawie z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne,
  2. Wspólnotowy Kodeks Celny - Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiające Wspólnotowy Kodeks Celny.

Wymieniona jako pierwsza ustawa ma charakter uzupełniający wobec przepisów unijnych z zakresu przywozu i wywozu towarów na obszar Unii Europejskiej. 

Ważnym pojęciem z punktu widzenia omawianej daniny jest unia celna w UE. Przystąpienie do niej odbywa się wraz z przystąpieniem danego państwa do wspólnoty. W związku z funkcjonowaniem unii celnej na rynku wewnętrznym (obszar UE) zniesiono cła oraz ustalono jednakowe taryfy celne dla towarów importowanych do Unii. Administracja celna realizuje zasadę harmonizacji prawa celnego na terytorium całej wspólnoty. Dochód z cła stanowi dochód Unii Europejskiej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1382),
  2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r. ustanawiające unijny kodeks celny (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 269.1).

Zobacz także: