Słownik pojęć

  F

Fotowoltaika (panele słoneczne)

Jest to innowacyjna technologia umożliwiająca przemianę światła słonecznego w energie słoneczną.

W przepisach prawa nie znajdziemy definicji legalnej fotowoltaiki, pojęcie to jest zdefiniowane jedynie w nauce, natomiast szczegółowo uregulował obszar odnawialnych źródeł energii i możliwość budowania instalacji fotowoltaicznych oraz osób wykonujących taką instalację.

Możliwość budowania instalacji fotowoltaicznych została uregulowana w wielu aktach prawnych tj.:

  • Ustawa  z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1269)
  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755)
  • Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202)
  • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799)
  • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

W art. 45 ust. 2 pkt Ustawy o odnawialnych źródłach energii stanowi, że ilość energii elektrycznej wytworzonej z odnawialnych źródeł energii określa się na podstawie wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych na zaciskach ogniwa fotowoltaicznego.

Z kolei w zakresie planowania montażu systemów fotowoltaicznych zastosowanie będzie miał art. 3 pkt 9 Ustawy prawo budowlane, z którego można wywnioskować, że ogniwa fotowoltaiczne są urządzeniami budowlanymi, jeżeli są one montowane na obiekcie budowlanym, zaś jeśli instalacja znajduje się poza obiektem – będzie to urządzenie wolnostojące. Ustawa ta nie zobowiązuje jednak inwestora do posiadania pozwolenia budowlanego, ani do dokonywania zgłoszenia montażu pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kW oraz wolno stojących kolektorów słonecznych. Wyjątek w tej kwestii stanowią urządzenia instalacyjne o wysokości powyżej 3 m

Kolejną istotną kwestię porusza w art. 136 ust. 1 i 2 Ustawa o odnawialnych źródłach energii, która stanowi, iż osoba dokonująca instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600kW może wystąpić z wnioskiem do Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego o wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji do instalowanego danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii.