Słownik pojęć

  F

Franczyza

Jest to rodzaj umowy nienazwanej, a więc nieuregulowanej wprost w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, a wypracowanej w stosunkowo jednolitej i uporządkowanej formie dopiero przez doktrynę i praktykę. Umowa franczyzy stanowi pewne ramy długookresowej współpracy między niezależnymi przedsiębiorcami. Stronami umowy są franczyzodawca, którego obowiązkiem jest udzielenie licencji do wypracowanej przez siebie marki oraz know-how, czyli wiedzy w kwestii prowadzenia danego przedsiębiorstwa oraz franczyzobiorca. Ten drugi decyduje się prowadzić własną działalność usługową pod znanym znakiem handlowym za uiszczeniem stosownej opłaty. Umowa franczyzy w praktyce znajduje zastosowanie najczęściej w branży gastronomicznej, sprzedaży detalicznej, branży hotelarskiej czy paliwowej.

Licencja udzielona franczyzobiorcy upoważnia go do posługiwania się znakiem franczyzodawcy, wiąże się jednak z przestrzeganiem określonych dla danej działalności zasad. Zasady te stanowią swego rodzaju pakiet franczyzowy narzucony przez franczyzodawcę, m.in. wytyczne dotyczące szczegółowych aspektów prowadzenia działalności oraz udzielanie bieżących wskazówek. Franczyzobiorca za ustaloną opłatą jest zatem uprawniony do wykorzystywania:

 • nazwy handlowej i znaku towarowego (jeśli jest zarejestrowany);
 • metod handlowych i technicznych;
 • procedur oraz innych praw własności intelektualnej lub przemysłowej.

Umowę franczyzy należy zdecydowanie odróżnić od klasycznych umów dystrybucyjnych. Na tym tle franczyzę wyróżnia trwałość i stałość stosunku łączącego strony umowy, które objawiają się w wykonywaniu obowiązków wynikających z umowy w sposób nieprzerwany przez cały czas jej trwania – przykładem może tu być comiesięczna opłata na rzecz franczyzodawcy, czy udzielanie bieżącej pomocy w prowadzeniu działalności. Wyróżnikiem jest również niezależność organizacyjna, gospodarcza i prawna stron umowy, co przejawia się np. w posiadaniu przez franczyzobiorcę własnych kas fiskalnych (rejestrujących). Warto również zauważyć, że umowa franszyzy niesie ze sobą również zalety w obszarze marketingu. Działania marketingowe podejmowane przez franczyzodawcę oddziałują również na jego franczyzobiorców.

Systemy franczyzowe podlegają umownej kwalifikacji w zależności od poszczególnych kryteriów:

 • według rodzaju działalności – franczyza dystrybucyjna (handlowa), franczyza usługowa;
 • według rodzaju know-how, który jest przekazywany na rzecz franczyzobiorcy – franczyza koncepcji działalności, franczyza dystrybucji produktu;
 • według organizacji systemu franczyzowego – franczyza wielokrotna, franczyza bezpośrednia, masterfranczyza (subfranczyza);
 • przedstawicielstwo regionalne.

 Źródła:

 1. Europejski Kodeks Etyki Udzielania Franczyzy;
 2. Fuchs Bernadeta: Umowy franchisingowe, Kraków 1998;
 3. Statut Polskiej Organizacji Franczyzodawców

 Zobacz także:


Sprawdź nasz poradnik

Przykładowe rodzaje finansowania działalności

Przedsiębiorco,

jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą bądź dopiero rozważasz jej rozpoczęcie, istotną dla Ciebie kwestią jest uzyskanie wsparcia finansowego, ułatwiającego Ci rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej bądź wparcie jej rozwoju. W załączonym poradniku prezentujemy najbardziej popularne formy wsparcia i dotacji.

Wśród możliwych form wsparcia możesz odnaleźć m.in.

 • kredyty gotówkowe Bank Gospodarstwa Krajowego;
 • dotację m.in. z środków europejskich;
 • leasingi operacyjne.

Ponadto, jeżeli poszukujesz form wsparcia finansowego Twojej działalności, powinieneś rozważyć także współpracę z tzw. aniołem biznesu, czyli inwestorem umożliwiającym Ci rozpoczęcie prowadzenia działalności bądź jej rozwój poprzez oferowane wsparcie finansowe w postaci swojego prywatnego kapitału.

Najprostszą drogą na pozyskanie anioła biznesu jest zwrócenie się do instytucji zrzeszającej osoby chętne do inwestowania w perspektywiczne projekty. W Polsce jedną z najstarszych i najpopularniejszych instytucji tego typu jest PolBAN Business Angel Club z siedzibą w Bydgoszczy i biurem w Warszawie.

O aniołach biznesu więcej możesz przeczytać w poniższym linku:
https://mikroporady.pl/slownik-pojec/aniol-biznesu

Ponadto, warto rozważyć zasilanie kapitału przedsiębiorstwa w zamian za objęcie akcji przez fundusz Venture Capital, o którym więcej możesz przeczytać tu: https://mikroporady.pl/slownik-pojec/venture-capital.

Kolejną formą wsparcia wewnętrznego jest tzw. franchising czyli sprzedaż towarów, usług lub technologii, oparta na ścisłej współpracy pomiędzy prawnie i finansowo odrębnymi i niezależnymi przedsiębiorstwami, franczyzodawcą i jego indywidualnymi franczyzobiorcam.

Patrz szerzej: https://mikroporady.pl/slownik-pojec/franchising

Poniżej przedstawiamy tabelę, w której porównaliśmy różne dostępne na rynku formy wsparcia działalności gospodarczej.


Pobierz poradnik