Słownik pojęć

  F

Fundusz seed capital

Fundusze seed-capital na język polski można tłumaczyć jako fundusze zalążkowe. Zajmują się one inwestowaniem w powstające przedsiębiorstwa i przedsięwzięcia. Znamienne jest również wspieranie przez nie start-up – ów i działalności innowacyjnej. 

Jak już wspomniano są to tzw. fundusze zalążkowe, a więc oddziałują one na dany podmiot w fazie zalążkowej. Ma on miejsce wtedy gdy pojawia się koncepcja biznesu lub gdy przystąpiono już do wstępnej fazy realizacji, ale napotkała ona trudności organizacyjne i finansowe. Kapitał pozyskany z seed-venture służy do sfinansowania przeprowadzanych badań rynkowych (także due dillgence) i oceny zaprezentowanej koncepcji. Faza zalążka jest niezwykle istotna z punktu widzenia sukcesu przedsięwzięcia. Właściwa ocena powodzenia inwestycji chroni bowiem przed rozpoczęciem prowadzenia działalności nierentownej. 

Fundusze seed-capital nie są podmiotem, który finansuje dowolne podmioty i w dowolnym zakresie. Z uwagi na ich strukturę kapitałową, opartą na środkach prywatnych inwestorów i środkach unijnych, fundusze te ostrożnie przystępują do projektów. Głównym kryterium jest potencjalna siła wzrostu podmiotu oraz innowacyjność przedsięwzięcia, która można skutecznie udowodnić. Projekty te powinny być tworzone przez profesjonalną kadrę menadżerską i naukową. Jak już wspomniano nie wyklucza to jednak wspomagania start-up –ów jeśli wykaże one odpowiedni poziom innowacyjności i zyskowności. Co warte podkreślenia, co do zasady, fundusze zalążkowe nie zajmują się inwestowaniem w przedsiębiorstwa i produkty już istniejące. Przykładowo  - prawdopodobieństwo, że producent ciastek uzyska wsparcie funduszu seed-capital na zakup nowej maszyny, która usprawni produkcję danego produktu, jest bliskie zera. 

Jak już wspomniano, fundusze seed-capital finansują początkową fazę przedsięwzięcia: badania rynkowe, wprowadzanie produktu na rynek oraz szeroko rozumiane koszty administracyjne. Dla potrzeb inwestora, wykładającego własne pieniądze należy uprawdopodobnić rentowność przedsięwzięcia w nieco szerszym horyzoncie czasowym. Właśnie ten horyzont oraz niepowodzenia podmiotów podobnych wpływają na twierdzenie o wysokim stopniu ryzyka opisywanych inwestycji. 

Pozyskiwanie inwestora nie jest uwarunkowane w przepisach prawa ani nie toczy się według żadnych reguł administracyjnych. W dużej mierze zależy ono od zdolności negocjacyjnych przedsiębiorcy. Fundusze seed-capital inwestują raczej w mniejsze przedsięwzięcia, większe inwestycje są wspierane przez fundusze venture-capital.

Działalność funduszy seed-capital nie opiera się na dobroczynności, zainwestowane środki odzyskują one bowiem w toku funkcjonowania inwestycji, a następnie na niej także zarabiają.

Zobacz także: