Słownik pojęć

  E

Ewidencja środków trwałych

Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych to wykaz zakupionych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Obowiązek ewidencyjny dotyczy osoby fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, przedsiębiorstw w spadku, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2019 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Przepisy nie określają obowiązującego wzoru ewidencji. Jednak zgodnie z przepisem art. 22n ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, powinna zawierać co najmniej:

 • liczbę porządkową;
 • datę nabycia środka trwałego;
 • datę przyjęcia do używania środka trwałego;
 • określenie dokumentu stwierdzającego jego nabycie;
 • określenie rodzaju środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej;
 • symbol przypisany według Klasyfikacji Środków Trwałych;
 • wartość początkową środka trwałego;
 • właściwą stawkę amortyzacyjną;
 • kwotę odpisu amortyzacyjnego za dany rok podatkowy i narastająco za okres dokonywania tych odpisów, w tym także, gdy składnik majątku był kiedykolwiek wprowadzony do ewidencji (wykazu), a następnie z niej wykreślony i ponownie wprowadzony;
 • zaktualizowaną wartość początkową;
 • zaktualizowaną kwotę odpisów amortyzacyjnych;
 • wartość ulepszenia zwiększającą wartość początkową;
 • datę likwidacji oraz jej przyczynę albo datę zbycia.

Ewidencją nie obejmuje się budynków mieszkalnych, lokali mieszkalnych, własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu, spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.

W razie zmiany formy opodatkowania podatnicy, zakładając ewidencję uwzględniają w niej odpisy amortyzacyjne przypadające za okres opodatkowania w formie zryczałtowanego podatku dochodowego, podatku tonażowego lub zryczałtowanego podatku od wartości sprzedanej produkcji.

W razie braku ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane odpisy amortyzacyjne nie będą mogły być zaliczane do podatkowych kosztów uzyskania przychodów.

Podatnik jest obowiązany dokonać zapisów w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, najpóźniej w miesiącu przekazania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych do używania.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).

Zobacz także: