Słownik pojęć

  E

Eksmisja

Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polsce własność to jedno z podstawowych praw, które podlegają ochronie konstytucyjnej (na podstawie art. 21 i art. 64 Konstytucji RP) oraz ustawowej (na podstawie art. 222 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (dalej jako: „k.c.”). 
 
W przypadku naruszenia prawa własności lokalu bądź nieruchomości jest możliwe przeprowadzenie eksmisji.
Eksmisje definiujemy jako usunięcie lokatora z zajmowanego przez niego lokalu bądź nieruchomości. Eksmisja najczęściej jest przeprowadzana na podstawie prawomocnego wyroku sądu. 
 
Jako eksmisję należy także definiować wszelkie czynności faktyczne oraz prawne, których celem jest opróżnienie lokalu bądź nieruchomości ze znajdujących się w nim osób oraz rzeczy ruchomych i wydaniem lokalu / nieruchomości prawowitemu właścicielowi. 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami podstawą dla orzeczenia przez sąd eksmisji jest fakt, że osoba, która przebywa w lokalu / nieruchomości bądź nim/ nią włada, nie posada tytułu prawnego dla takiego działania. Przykładem takiej sytuacji jest np. przebywanie w lokalu przez najemcę pomimo rozwiązania / zakończenia stosunku najmu. 
 
Przepisem upoważaniającym sąd do orzeczenia eksmisji jest w szczególności powyżej wskazany art. 222 § 1 k.c., który wskazuje, że „Właściciel może żądać od osoby, która włada faktycznie jego rzeczą, ażeby rzecz została mu wydana, chyba że osobie tej przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą.”
Na podstawie powyżej wskazanego artykułu, właściciel lokalu / nieruchomości może żądać od osoby, która przebywa w lokalu bądź nią / nim włada, ażeby lokal / nieruchomość została mu wydana, chyba że przebywającemu / władającemu przysługuje skuteczne względem właściciela uprawnienie do władania rzeczą. 
Eksmisje można podzielić na kilka etapów (wstępny – polegający na wezwaniu do opuszczenia / wydania lokalu / nieruchomości, postępowania przed właściwym miejscowo dla nieruchomości / lokalu sądem powszechnym oraz egzekucyjnym – polegającym na przymusowym wykonaniu obowiązku określonego w wyroku sądu.
Eksmisję przeprowadza komornik bądź administracyjny organ egzekucyjny.  
 
Podstawa prawna:
 
  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. 1997.78.483);
  • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 kodeks cywilny (Dz.U. 2020.1740 t.j.).
 
Zobacz także: