Słownik pojęć


  E

Etykieta, oznaczanie produktu / towaru

Etykieta oznacza jakąkolwiek metkę, znak firmowy, znak handlowy, ilustrację lub inny opis pisany, drukowany, tłoczony, odbity lub w inny sposób naniesiony na opakowanie (naklejka) lub pojemnik z produktem tu: żywnością lub załączony do opakowania lub pojemnika z żywnością.

Etykietowanie oznacza wszelkie napisy, dane szczegółowe, znaki handlowe, nazwy marek, ilustracje lub symbole odnoszące się do danego środka spożywczego i umieszczone na wszelkiego rodzaju opakowaniu, dokumencie, ulotce, etykiecie, opasce lub pierścieniu towarzyszącym takiej żywności lub odnoszącym się do niej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności obowiązujące bezpośrednio w krajach UE określa szczegółowe dane, których podanie na etykiecie jest obowiązkowe:

- nazwa żywności,

-wykaz składników;

- wszelkie składniki lub substancje pomocnicze w przetwórstwie wymienione w załączniku II do ww. Rozporządzenia lub uzyskane z substancji lub produktów wymienionych w załączniku II, powodujące alergie lub reakcje nietolerancji, użyte przy wytworzeniu lub przygotowywaniu żywności i nadal obecne w produkcie gotowym, nawet jeżeli ich forma uległa zmianie;

- ilość określonych składników lub kategorii składników;

- ilość netto żywności;

- data minimalnej trwałości lub termin przydatności do spożycia;

- wszelkie specjalne warunki przechowywania lub warunki użycia;

- nazwa lub firma i adres podmiotu działającego na rynku spożywczym;

- kraj lub miejsce pochodzenia;

- instrukcja użycia, w przypadku gdy w razie braku takiej instrukcji odpowiednie użycie danego środka spożywczego byłoby utrudnione;

- w odniesieniu do napojów o zawartości alkoholu większej niż 1,2 % objętościowo, rzeczywista zawartość objętościowa alkoholu;

- informacja o wartości odżywczej.

Ponadto w rozporządzeniu określono rozmiar czcionki służącej drukowaniu informacji na temat żywności. Wysokość czcionki powinna wynosić co najmniej 1,2 mm. W przypadku opakowań lub pojemników, których największa powierzchnia ma pole mniejsze niż 80 cm2, wysokość czcionki powinna wynosić co najmniej 0,9 mm.

Przepisy w zakresie etykiety i oznaczania nią produktów obowiązują od 13 grudnia 2014r., z wyjątkiem art. 9 ust. 1 lit l) dotyczącego wprowadzenia informacji o wartości odżywczej, który będzie się stosować od dnia 13 grudnia 2016 roku.

W zakresie innych produktów niż żywnościowe etykieta / oznaczenie musi zawierać zgodnie z art. 5351 w zw. z art. 5461 informacje jasne, zrozumiałe, pisane w języku polskim i niewprowadzające w błąd. W szczególności należy podać: rodzaj rzeczy, określenie jej producenta lub importera, znak bezpieczeństwa i znak zgodności wymagane przez odrębne przepisy, informacje o dopuszczeniu do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej oraz, stosownie do rodzaju rzeczy, określenie jego energochłonności, a także inne dane wskazane w odrębnych przepisach.

Podstawa prawna:

Art. 1 ust. 2 lit. i), j), art. 9 ust. 1, art. 12, art. 13 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności[1];

Art. 5351 w zw. z art. 5461 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 2014 poz. 121).

--

[1] Zmiana rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1924/2006 i (WE) nr 1925/2006 oraz uchylenia dyrektywy Komisji 87/250/EWG, dyrektywy Rady 90/496/EWG, dyrektywy Komisji 1999/10/WE, dyrektywy 2000/13/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, dyrektyw Komisji 2002/67/WE i 2008/5/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 608/2004