Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  L

Licencja

Słowo licencja swoją genezę ma w języku łacińskim, pochodzi od słów licet - jest dozwolone oraz licens - wolny.

Licencja jest uprawnieniem, polegającym na udostępnieniu praw podmiotowych.

Licencja najczęściej dotyczy praw własności przemysłowej i praw autorskich. Zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, licencja udzielana jest umową dotyczącą przeniesienia autorskich praw majątkowych lub umową o korzystanie z utworu. Prawo udzielenia licencji przysługuje twórcy.

Licencji można udzielić w szczególności na:

 • wzory użytkowe;
 • znaki towarowe;
 • wynalazki;
 • prawa autorskie;
 • know – how.

Możemy wyróżnić trzy główne typy licencji:

 • ustawowa (udzielona na podstawie aktu prawnego);
 • przymusowa (udzielona innej osobie przez Urząd Patentowy);
 • dobrowolna (najbardziej powszechna, udzielona przez uprawniony podmiot (twórca – osoba, która nabyła prawa do utworu), zawierana na podstawie umowy licencyjnej).

Licencja może być udzielona w dwóch zakresach:

 • ograniczonym – licencjobiorca (osoba, której udzielono licencji) posiada ograniczone prawo do korzystania z wynalazku licencjobiorcy;
 • pełnym – licencjobiorca ma prawo korzystania z wynalazku w takim samym zakresie jak osoba udzielająca licencji;

Zawierając umowę licencji, należy w niej uwzględnić pola eksploatacji, czyli sposoby korzystania z utworów. Przykładowe pola eksploatacji zostały wymienione w art. 50 ustawy i prawie autorskim i prawach pokrewnych i są to m.in.:

 • utrwalanie i zwielokrotnianie utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 • obrót oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 • rozpowszechnianie utworu.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz.U 2019. 1231).

Zobacz także:

https://mikroporady.pl/pytania-do-eksperta/porady-eksperta/autorskie-prawa-majatkowe
https://mikroporady.pl/umowy/umowa-o-dzielo#wariant/tab-umowa-o-wykonanie-utworu-z-przeniesieniem-praw-majatkowych
https://mikroporady.pl/umowy/umowa-licencyjna
https://mikroporady.pl/porady/jak-zabezpieczac-prawa-majatkowe-do-autorskich-praw-majatkowych-do-utworow-stanowiacych-podstawe-znakow-towarowych-wzorow-uzytkowych-przemyslowych