Słownik pojęć


  L

Leasing

Umowa leasingu jest umową nazwaną, uregulowaną w art. 709(1) - 709 (18) k.c. Jest to umowa, w której leasingodawca (musi nim być przedsiębiorca) zobowiązuje się kupić od oznaczonego przez leasingobiorcę sprzedawcy oznaczoną rzecz, a następnie oddać ją leasingobiorcy do używania na czas określony, a leasingobiorca zobowiązuje się uiszczać na rzecz leasingodawcy opłaty (raty leasingowe) równe co najmniej cenie rzeczy. Oznacza to, że leasingodawca w pewien sposób kredytuje inwestycję leasingobiorcy.

Najczęściej spotykanymi formami leasingu jest leasing operacyjny oraz leasing finansowy. Leasing finansowy zawierany jest w celu i z zamiarem przewłaszczenia jego przedmiotu, na okres zbliżony do okresu gospodarczej używalności rzeczy. Leasingobiorca pokrywa, obok ceny, wszelkie poniesione przez leasingodawcę nakłady na przedmiot leasingu, a leasingodawca zobowiązuje się do przeniesienia na rzecz leasingobiorcy własności przedmiotu leasingu po zakończeniu umowy za symboliczną odpłatnością. W leasingu operacyjnym leasingobiorca otrzymuje do używania rzecz na krótki czas, a rzecz ta może być przedmiotem wielu dalszych, podobnych umów. Wynagrodzenie uiszczane przez leasingobiorcę ma postać świadczenia okresowego o charakterze zbliżonym do wynagrodzenia za najem lub czynsz dzierżawny.

Umowa leasingu musi być zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.