Słownik pojęć

  P
Postępowanie upominawcze

Postępowanie upominawcze jest jednym z postępowań odrębnych Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 1822) – dalej jako: k.p.c. W postępowaniu tym sąd wydaje nakaz, który stanowi propozycję rozstrzygnięcia danej sprawy

Zgodnie z treścią art. 497 1 k.p.c. postępowanie upominawcze należy do właściwości sądów rejonowych i okręgowych.

Co oznacza, że postępowanie upominawcze należy do właściwości funkcjonalnej sądów, które orzekają w pierwszej instancji według przepisów o właściwości rzeczowej określonej w art. 16, 17 i 461 § 11 k.p.c.

Postępowanie upominawcze wdrażane jest z urzędu w każdym wypadku, jeżeli według oceny przewodniczącego wydziału (lub upoważnionego sędziego) istnieją ku temu przesłanki. Dokonanie tej oceny jest obligatoryjne (art. 201 § 1 zdanie drugie oraz art. 486 § 1 in fine k.p.c.). Z tych przyczyn zamieszczenie w pozwie wniosku o rozpoznanie sprawy w postępowaniu upominawczym jest zbędne, ale dopuszczalne.

W związku z powyższym, pozew w postępowaniu upominawczym musi spełniać takie same wymogi formalne jak w postępowaniu zwykłym oraz musi być opłacony w tej samej wysokości co pozew w postępowaniu rozpoznawczym. Co do zasady będzie to opłata stosunkowa w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu, nie mniej niż 30 zł i nie więcej niż 100 000 zł o czym stanowi art. 13 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych – dalej jako: u.k.s.c.

Odrębnie Ustawodawca uregulował zasady opłacenia pozwu:

a. w sprawach z zakresu prawa pracy (zob. art. 35 oraz 96 ust. 1 pkt 4 u.k.s.c.),
b. w postępowaniu nakazowym (art. 19 ust. 2 pkt 1 u.k.s.c.),
c. w elektronicznym postępowaniu upominawczym (art. 19 ust. 2 pkt 2 u.k.s.c.) czy
d. w postępowaniu uproszczonym (art. 28 u.k.s.c.).
Należy pamiętać, iż cechą szczególną opłaty od pozwu rozpoznanego w postępowaniu upominawczym nakazem zapłaty jest to, że w przypadku uprawomocnienia się nakazu zapłaty sąd z urzędu zwróci powodowi 3/4 uiszczonej opłaty od pozwu – co wynika z treści art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c u.k.s.c. Opłata ta jest zwracana przekazem pocztowym, chyba że powód wskaże sądowi numer rachunku bankowego, na który można dokonać jej zwrotu. Z tego względu w praktyce jest pożądane, aby powodowie wskazywali sądowi numer rachunku bankowego, na który można dokonać zwrotu opłaty sądowej, w każdej sprawie, w której dopuszczalne jest wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.

Podstawa prawna:

  1. art. 201 § 1 zdanie drugie, art. 486, art. 497 1 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (t.j.: Dz.U. 2016 poz. 1822);
  2. art. 13, art. 19 ust. 2 pkt 1 i 2, art. 28, art. 35, art. art. 79 ust. 1 pkt 2 lit. c, art. 96 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.