Słownik pojęć


  Z

Zwolnienie z długu

Zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, art. 508 zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwolni dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmie. Zwolnienie z długu następuje na mocy umowy stron pisemnej lub zawartej w sposób dorozumiany. Aby zwolnienie z długu było skuteczne, potrzebne jest zarówno oświadczenie wierzyciela, który zrzeka się przysługującej mu wierzytelności, jak i akceptacja (przyjęcie) tego zwolnienia przez dłużnika. Wierzyciel powinien swoje oświadczenie złożyć wobec dłużnika (pełnomocnika), a nie wobec osoby trzeciej choćby bliskiej lub pracownika dłużnika, ze względu na umowny charakter zwolnienia. Do momentu przyjęcia przez dłużnika oświadczenie wierzyciela jest tylko ofertą w rozumieniu art. 66 k.c. Może być też tak, że to dłużnik wstępuje z wnioskiem o zwolnienie z długi z różnych przyczyn, a więc składa ofertę w której zawarta jest klauzula o przyjęciu zwolnienia z długu o ile takiego dokona wierzyciel.

Zwolnienie z długu może obejmować jedynie dług istniejący (aczkolwiek także, jeszcze niewymagalny). Przedmiotem zwolnienia może być całe zobowiązanie albo tylko jego część, lub na przykład świadczenie uboczne. Umowa o zwolnienie z długu może być zawarta pod warunkiem lub z zastrzeżeniem terminu zawarcia umowy o zwolnienie z długu zobowiązanie między wierzycielem i dłużnikiem wygasa. Dla dokonania zwolnienia z długu nie jest przewidziana forma szczególna (należy rekomendować formę pisemną dla celów dowodowych). Wraz ze zwolnieniem z długu (wygaśnięciem zobowiązania) wygasa np.: hipoteka, zastaw, czy poręczenie.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 lutego 2009 r. (sygn. akt I PK 142/08, LEX nr 724988): zwolnienie z długu ma postać umowy i musi być zaakceptowane przez dłużnika. Wygaszenie każdego prawa podmiotowego powinno bowiem następować zasadniczo w drodze umowy, tj. za zgodą drugiej strony stosunku cywilnoprawnego, a w drodze jednostronnej czynności prawnej tylko wtedy, gdy ustawa lub wcześniejsza umowa na to zezwala.

Należy pamiętać, że zgodnie z art. 373 k.c. zwolnienie z długu przez wierzyciela względem jednego z dłużników solidarnych nie ma skutku względem współdłużników. Oznacza to, że zwolnienie z długu jednego z dłużników, nie wpływa na sytuację pozostałych dłużników solidarnych względem wierzyciela.