Umowa poręczenia długu

Umowa poręczenia znajdzie zastosowanie zarówno w celu zabezpieczenia udzielonej pożyczki, czy też w celu zabezpieczenia wykonania umowy przez kontrahenta, tak w zakresie drobnych, jak i znaczących projektów. Ten rodzaj dodatkowego (przez osobę trzecią) zabezpieczenia wierzytelności jest jednym ze sposobów zarządzania ryzykiem w prowadzonej działalności gospodarczej. Jednocześnie takiego rodzaju zabezpieczenia może żądać od Ciebie Twój kontrahent.

Stronami umowy poręczenia są co do zasady Wierzyciel i Poręczyciel, ale stroną tej umowy może, ale nie musi być również Dłużnik.

Umowa poręczenia ma charakter akcesoryjny do umowy łączącej Dłużnika i Wierzyciela, a tym samym nie może być oderwana od tego podstawowego stosunku prawnego.

Poręczyć można wykonanie istniejącego już zobowiązania, spełnienia świadczenia, jak również i dług przyszły (np. naprawienie szkody, zapłatę kar umownych, zwrot przedmiotu najmu).

Umowa poręczenia należy do tzw. umów nazwanych. Oznacza to, że obowiązki i uprawnienia stron zostały określone przepisami kodeksu cywilnego. Jednakże, jak w odniesieniu do każdej umowy, w granicach określonych przepisami prawa, kodeksowe postanowienia umowy poręczenia mogą być odpowiednio modyfikowane, rozszerzane, w zależności od potrzeb danego stosunku prawnego.

Co ważne, o ile strony umowy poręczenia nie postanowią inaczej, wówczas Poręczyciel ponosi odpowiedzialność solidarną na równi z Dłużnikiem. Oznacza to, że w przypadku nieuregulowania kwestii odpowiedzialności w umowie, Wierzyciel z mocy prawa będzie mógł dochodzić poręczonej należności/ wierzytelności zarówno od Dłużnika, jak i Poręczyciela jednocześnie, od każdego z nich wedle swego wyboru. Zakres tej odpowiedzialności strony mogą jednak dowolnie zmodyfikować, a nawet ją wyłączyć.

Poniżej przedstawiamy wzór umowy poręczenia wraz z komentarzem, w zakresie jej formułowania, oraz postanowieniami zaproponowanymi wariantowo, w tym z zaznaczeniem postanowień korzystniejszych dla Wierzyciela oraz korzystniejszych dla Poręczyciela.

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki