Słownik pojęć

  P

Posiadanie dominującego wpływu

Wpływ dominujący oznacza sytuację zdobycia przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wpływanie na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców.

Dominujący wpływ kojarzony jest z pozycją podmiotu dominującego.

Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych i ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji konsumentów, podmiotem dominującym jest spółka handlowa gdy:

 • Jest w dyspozycji większości głosów na zgromadzeniu wspólników, na walnym zgromadzaniu, jako zastawnik, użytkownik lub w zarządzie spółki zależnej, a także na podstawie porozumień z innymi osobami (bezpośrednio lub pośrednio),
 • Może powoływać i odwoływać większość członków zarządu spółki zależnej lub spółdzielni zależnej, również na podstawie innych porozumień z innymi osobami,
 • Może powoływać i odwoływać większość członków rady nadzorczej spółki lub spółdzielni zależnych, również na podstawie innych porozumień z innymi osobami,
 • Co najmniej połowa członków zarządu spółki handlowej zasiada w zarządzie innej spółki kapitałowej albo spółdzielni zależnej, 
 • Może w sposób pośredni lub bezpośredni wpływać na głosowanie w spółce osobowej w ten sposób, że w spółce osobowej zależnej lub w spółdzielni zależnej, także na podstawie innych porozumień posiada większość głosów,
 • Ma decydujący wpływ na działalność na spółki kapitałowej lub spółdzielni, jeśli są zależne.

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych określa sytuacje, w którym podmiot staje się podmiotem dominującym. Podmiot jest dominujący gdy:

 • Dysponuje w sposób pośredni lub bezpośredni, za pomocą innych podmiotów, większością głosów w jego organach (również na podstawie porozumień z innymi osobami),
 • Ma prawo do powoływania i odwoływania większości członków organów nadzorczych, a także członków organów zarządzających tego innego podmiotu.
 • Jako ostatni przypadek wskazano sytuację, w której więcej niż połowa członków zarządu podmiotu, jednocześnie pełni funkcję członków zarządu, prokurentów, osób kierowniczych w podmiocie pierwszym lub innego podmiotu zależnego od podmiotu pierwszego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 29 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.(,
 2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080 ze zm.).

Zobacz także: