Testament przedsiębiorcy

Testament dla sukcesora jest przeznaczony dla przedsiębiorcy, który myśli w dłuższej perspektywie o przekazaniu swojej firmy w sposób zapewniający w przyszłości dochody dla rodziny.

Przedstawiony wzór może zostać wykorzystany przy sporządzeniu testamentu w formie własnoręcznej (testament holograficzny) lub
w formie aktu notarialnego. W przypadku wybrania formy własnoręcznej testamentu całość jego treści należy sporządzić odręcznie, zatem zaprezentowany wzór należy przepisać w całości własnoręcznie. Wydrukowanie wzoru, uzupełnienie i opatrzenie własnoręcznym podpisem spowoduje, że testament będzie nieważny, z uwagi na niespełnienie przesłanek ustawowych warunkujących ważność i skuteczność testamentu włąsnoręcznego (holograficznego), wskazanych w art. 949 § 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym spadkodawca może sporządzić testament w ten sposób, że napisze go w całości pismem ręcznym, podpisze i opatrzy datą. Szczegółowe informacje w tym zakresie zostały przedstawione w Uwadze 1.

Omawiany wzór testamentu może być pomocny dla przedsiębiorcy, w szczególności z uwagi na zwyczajowe posługiwanie się przez notariuszy swoimi wzorami. Zanim więc udasz się do notariusza, możesz wcześniej przesłać mu przedstawiony wzór z zastrzeżeniem, że chcesz, aby został on wykorzystany przy sporządzaniu testamentu w formie aktu notarialnego. Przedstawiony testament ukierunkowany jest przede wszystkim na te szczególne postanowienia i zapisy, które są związane z zapewnianiem integralności przedsiębiorstwa, utrzymania go w ruchu, tzn. w stanie zapewniającym kontynuację działalności bez przerw związanych z ewentualną, acz prawdopodobną śmiercią właściciela lub współwłaściciela, jednego z małżonków, gdy przedsiębiorstwo jest ich wspólną własnością bądź też głównego udziałowca, czy też wspólnika prowadzącego sprawy spółki jawnej lub komplementariusza.

Obok zapewnienia integralności i ciągłości w prowadzeniu działalności, istotne jest równie, aby ciężary spadku, te istniejące na dzień jego otwarcia i te z tym dniem powstające (m.in. roszczenia o zachowek) nie obciążały tak majątku przedsiębiorstwa, że nie będzie mogło ono kontynuować działalności bez istotnego zadłużenia się. Temu często zagrażają zarówno spory pomiędzy spadkobiercami, zapisobiercami wokół spisu i wyceny inwentarza, no i roszczenia o spłaty udziałów w spadku lub zachowku.

Jednak trzeba przede wszystkim pamiętać, że w sytuacji dziedziczenia przedsiębiorstwa czy też tzw. pakietu kontrolnego akcji czy udziałów kapitałowych w spółce jawnej lub komandytowej istotne jest, iż obok testamentu wskazane, a właściwie konieczne jest dokonanie pewnych czynności komplementarnych w postaci zawarcia np. subsydiarnych umów ze spadkobiercami w sprawie dziedziczenia, z ewentualnym wykonawcą testamentu, czy też zapewnienia odpowiednich klauzul dotyczących oświadczeń składanych do umowy rachunku bankowego, jak i ubezpieczycieli zarówno osobistych, jak i przedsiębiorstwa.

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT

Masz nietypowy problem?

Zapytaj naszego eksperta

Szukasz innego wzoru dokumentu?

Skorzystaj z wyszukiwarki