Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  P

Płatnik

Pojęcie „Płatnik’ zostało zdefiniowane w art. 8 Ordynacji Podatkowej. Płatnikiem jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, obowiązana na podstawie przepisów prawa podatkowego do obliczenia i pobrania od Podatnika podatku i wpłacenie go we właściwym terminie organowi podatkowemu. Wynika z tego, że do podstawowych obowiązków Płatnika należą:

  • obliczenie podatku należnego do zapłaty przez Podatnika;
  • pobranie podatku od Podatnika;
  • wpłacenie podatku we właściwym terminie właściwemu organowi podatkowemu.

Płatnik może jednak zostać zwolniony z obowiązku obliczenia i pobrania podatku od Podatnika. Zgodnie z art. 22 §1 Ordynacji Podatkowej Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia, zwolnić niektóre grupy płatników z obowiązku pobierania podatków lub zaliczek w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem Podatników, §2 z kolei stwierdza, że organ podatkowy, na wniosek Podatnika, może zwolnić Płatnika z obowiązku pobrania podatku, jeżeli pobranie podatku zagraża ważnym interesom Podatnika lub, w szczególności jego egzystencji lub jeżeli Podatnik uprawdopodobni, że pobrany podatek byłby niewspółmiernie wysoki w stosunku do podatku należnego za rok podatkowy lub inny okres rozliczeniowy. Są to jedyne sytuacje, gdy Płatnik może uchylić się od ciążącego na nim obowiązku.

Termin, w którym Płatnik zobligowany jest do wpłaty należności pobranych od Podatnika określony jest w art. 47 §4 Ordynacji Podatkowej i zgodnie z nim, terminem płatności jest ostatni dzień, w którym zgodnie z przepisami prawa podatkowego powinna nastąpić wpłata należności z tytułu podatku. Płatnik może uiścić wpłatę zarówno w formie gotówkowej jak i bezgotówkowej.

Płatnikiem jest najczęściej np. pracodawca w zakresie PIT (podatku dochodowego od osób fizycznych) od wynagrodzeń ze stosunku pracy lub zleceń. Będą to także zobowiązania na podstawie szczególnych przepisów np. notariusze, ale także organy lub jednostki administracji publicznej np. ZUS. 

W przypadku niewywiązania się z obowiązku i niedokonania podatku w terminie, Płatnik ponosi odpowiedzialność całym swoim majątkiem, chyba że winę za niepobranie podatku ponosi Podatnik. Ponadto Płatnik za niewykonanie lub nienależyte wykonanie ponosi także odpowiedzialność karnoskarbową, na podstawie której odpowiada za:

  • niewpłacenie pobranego podatku;
  • niepobranie podatku bądź pobranie go w kwocie niższej niż należnej;
  • nieujawnienie we właściwym terminie osoby, do której obowiązków należy obliczanie i pobieranie podatków oraz ich terminowe wpłacanie organowi podatkowemu;
  • niezłożenie w terminie deklaracji;
  • niezłożenie właściwemu organowi informacji podatkowej;
  • niezłożenie informacji podsumowującej, podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonej informacji podsumowujące.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz.U. 2021 r. poz. 261).

Zobacz także: