Słownik pojęć

  P

Podatek VAT należny

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o  podatku od towarów i usług (dalej jako: „Ustawa o VAT”)  opodatkowaniu podlega:

„1) odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; 

 2) eksport towarów; 

3) import towarów na terytorium kraju; 

4) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; 

5) wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów”..

Z kolei na podstawie art. 19a Ustawy o VAT:„obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi.Ustawodawca wprowadził definicję dostawy: „przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”.Zgodniez poglądami większości doktryny, dla czynności przeniesienia prawa do rozporządzania towarami niezbędne jest wydanie towaru.

Podatek należny VAT wyraża wyliczoną wartość podatku wynikającą z dokonania czynności objętej tym podatkiem. Dotyczy on uzyskania przychodu (ze sprzedaży lub świadczenia usług). Jego wysokość zależy od ceny danego dobra i stawki VAT. Ustawodawca przesądził, że podatnik może obniżyć wysokość podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. Jeżeli podatek naliczony przekracza podatek należny, podatnik może obniżyć podatek należny za następny okres rozliczeniowy o tę różnicę lub domagać się jej zwrotu.Doobliczenia kwoty podatku należnego przyjmuje się cenę netto. Dokumentem potwierdzającym dokonanie czynności i służącymdo obliczenia podatku należnego są faktury (wskazują podatek do zapłaty). Obowiązek jego zapłaty na rzecz Skarbu Państwa powstaje z chwilą skutecznego dokonania dostawy albo usługi.

Przykład obliczenia wysokości podatku VAT należnego:

Przedsiębiorca będący czynnym podatnikiem VAT w listopadzie sprzedał towary o łącznej wartości netto w wysokości 10.000,00 zł. Towary te są opodatkowane 23% podatkiem VAT.

Na podstawie powyższego, aby obliczyć wysokość podatku VAT należnego, należy dokonać prostego działania:
10.000,00 zł netto * 23% = 2.300,00 zł – jest to wysokość podatku VAT należnego. 

Co warte podkreślenia zbycie przedsiębiorstwa, jego zorganizowanej części, a także czynności prawnie nieskutecznej umowy nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.  Podstawą opodatkowania jest dokonana dostawa towarów lub wykonanie usługi. Z kolei do jego podatników zalicza się: przedsiębiorców – osoby fizyczne , osoby prawna i jednostki organizacyjne o których mowa w art. 331 Kodeksu cywilnego. Z mocy prawa niektórepodmioty mogą być wyłączone z opodatkowania (wyłączenia przedmiotowe i podmiotowe). 

 Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 685 ze zm.).

 Zobacz także: