Słownik pojęć

  P
Poufne

Stosując pojęcie „poufne” należy pamiętać, że może ono dotyczyć zarówno informacji niejawnych opatrzonych klauzulą„poufne” zgodnie z art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228) – dalej jako: ustawa o ochronie – „informacji poufnych” w rozumieniu art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 94) – dalej jako: ustawa o obrocie – jak również „zastrzeżenie poufności informacji” na podstawie art. 721 §1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121) – dalej jako: k.c.

Ponadto stosuje się pojęcie jak i formę klauzuli „poufności” dla sygnowania informacji, dokumentów, które obejmowane są tajemnicami zawodowymi, służbowymi czy tajemnicą przedsiębiorstwa (handlową, przemysłową, korporacyjną).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy o ochronie klauzulę „poufne” nadaje się informacjom niejawnym, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowodowałoby szkodę dla Rzeczpospolitej Polskiej przez to, że:

1) utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;

2) utrudni realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

3) zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli;

4) utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej;

5) utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw i przestępstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości;

6) zagrozi stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej;

7) wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej.

Natomiast, art. 154 ust. 1 ustawy o obrocie stanowi, iż „informacją poufną” w rozumieniu omawianego artykułu jest – określona w sposób precyzyjny – informacja dotycząca, bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku emitentów instrumentów finansowych, jednego lub kilku instrumentów finansowych albo nabywania lub zbywania takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a która po takim przekazaniu mogłaby w istotny sposób wpłynąć na cenę tych instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, przy czym dana informacja:

1) jest określona w sposób precyzyjny, wtedy gdy wskazuje na okoliczności lub zdarzenia, które wystąpiły lub których wystąpienia można zasadnie oczekiwać, a jej charakter w wystarczającym stopniu umożliwia dokonanie oceny potencjalnego wpływu tych okoliczności lub zdarzeń na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych;

2) mogłaby po przekazaniu do publicznej wiadomości w istotny sposób wpłynąć na cenę lub wartość instrumentów finansowych lub na cenę powiązanych z nimi pochodnych instrumentów finansowych, wtedy gdy mogłaby ona zostać wykorzystana przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez racjonalnie działającego inwestora;

3) w odniesieniu do osób zajmujących się wykonywaniem dyspozycji dotyczących instrumentów finansowych, ma charakter informacji poufnej, również wtedy gdy została przekazana tej osobie przez inwestora lub inną osobę mającą wiedzę o takich dyspozycjach, i dotyczy składanych przez inwestora dyspozycji nabycia lub zbycia instrumentów finansowych, przy spełnieniu przesłanek określonych w pkt 1 i 2.

Także jak stanowi ust 2 art. 154 w przypadku pochodnych instrumentów finansowych, których instrumentem bazowym jest towar, za informację poufną uważa się określoną w sposób precyzyjny informację, dotyczącą bezpośrednio lub pośrednio, jednego lub kilku takich instrumentów, która nie została przekazana do publicznej wiadomości, a której przekazania, zgodnie z przyjętymi praktykami rynkowymi, mogliby oczekiwać uczestnicy tego rynku. W szczególności mogą oni oczekiwać przekazywania takich informacji, które powinny podlegać regularnemu udostępnianiu uczestnikom rynku lub których ujawnienie jest wymagane, zgodnie z przepisami, umowami i zwyczajami obowiązującymi na danym rynku.

Ponadto w trzecim znaczeniu, Ustawodawca w art. 721 § 1 k.c. przewidział, iż strona uczestnicząca w negocjacjach jest obowiązana do nieujawniania i nieprzekazywania innym osobom udostępnionych jej w toku negocjacji informacji oraz do niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów, jeżeli druga strona udostępniła te informacje z zastrzeżeniem poufności. Przepis ten nie wprowadza zatem obowiązku zachowania w poufności wszelkich informacji przekazywanych w ramach negocjacji, a jedynie takich, które zostały przekazane ze stosownym zastrzeżeniem (tajemnica rokowań uznawana również za handlową).

Najczęściej jednak dochodzi do sytuacji, w której przedsiębiorcy używają klauzuli „poufne” w sposób zwyczajowy w obrocie handlowym czy gospodarczym. Przykładem takiego zachowania jest zadbanie o prawidłowy obieg dokumentów, który w swej istocie powinien być instrumentem priorytetowym z uwagi na dane wrażliwe i ważne z punktu widzenia interesu każdego przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa. Przykładową klauzulą bywa użycie obok klauzuli „poufne” lub wyłącznie na dokumentach zwrotu „do rąk własnych”.

Posługując się powyższym przykładem należy wskazać, że regulacje wewnętrzne, obieg dokumentów powinny odpowiadać spójnym zasadom ochrony informacji chronionych z różnych tytułów: „tajemnicy przedsiębiorstwa”, „ochrony danych osobowych”, „tajemnicy skarbowej” właśnie w informacjach poufnych

Zgodnie z art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503) przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się „nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjąłniezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Oznacza to konieczność przyjęcia wewnętrznej regulacji w tym zakresie, o ile chce się skutecznie chronić swoje informacje.

Podstawa prawna:

  1. Art. 5 ust. 3 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2010 nr 182 poz. 1228);
  2. Art. 154 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 94);
  3. Art. 721 §1 Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j.: Dz. U. 2014 poz. 121);
  4. Art. 11 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j.: Dz. U. 2003 nr 153 poz. 1503).