Słownik pojęć


  Z

Zarządzanie logistyczne

Organizacja efektywnego pod względem kosztów przepływu surowców, produkcji w toku, wyrobów gotowych i związanych z tym przepływem informacji z miejsca pochodzenia do miejsca konsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb konsumenta; proces wdrażania, planowania i kontroli odbywający się w sposób efektywny i minimalizujący koszty procesów przepływu i magazynowania surowców, wszelkiego rodzaju dóbr i towarzyszącej im odpowiedniej informacji od punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu jak najlepszego dostosowania do potrzeb klienta i ich zaspokojenia.

Logistyka to działania polegające na dostarczeniu:

 • właściwemu klientowi,
 • właściwych materiałów,
 • we właściwej ilości,
 • we właściwym miejscu.
 • we właściwym czasie,
 • we właściwym stanie,
 • po właściwych kosztach.

Efektywna logistyka w przedsiębiorstwie przyczynia się do zdobycia przewagi konkurencyjnej, poprzez podnoszenie standardu produktów i oferowanie klientom niższych cen niż konkurencja. Dobre zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych aspektów walki o klienta. Konieczność odpowiedniej koordynacji procesów logistycznych powinna zależeć od centralnej jednostki. Jej rolą jest takie przydzielanie zadań, aby jak najefektywniej wykorzystać zasoby przedsiębiorstwa. Postawienie na szczycie jednostki koordynującej, oraz zbudowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej, pozwala na likwidację barier i nieporozumień, jakie mogą wystąpić pomiędzy poszczególnymi działami. Ze względu na dostrzeżony wpływ na konkurencyjność rynkową, logistyka została potraktowana jako jeden z podstawowych obszarów zarządzania w przedsiębiorstwie. Na procesy logistyczne składają się podprocesy:

 • przepływu dóbr;
 • informacyjno-decyzyjne;
 • zarządzania zapasami;
 • infrastruktury przepływów logistycznych;

kosztów.[1]

--

[1] Data wyświetlenia strony: 27 lipca 2017 r.: https://www.governica.com/Zarz%C4%85dzanie_logistyk%C4%85