Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  Z

Zarządzanie logistyczne

Logistyka posiada coraz ważniejszą rolę w funkcjonowaniu zarówno poszczególnych przedsiębiorstw jak i całe gospodarki. Logistyka wpływa także na rozwój życia społeczeństwa oraz zapewnia mu zrównoważony rozwój.

Istnieje wiele definicji logistyki oraz logistycznego zarządzania. Wyjątkowo właściwą wydaje się definicja proponowana przez Council of Logistics Management zgodnie z brzmieniem, której „Logistyka jest terminem opisującym proces planowania, realizowania i kontrolowania sprawnego i efektywnego ekonomicznie przepływu surowców, materiałów do produkcji, wyrobów gotowych oraz odpowiedniej informacji z punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu zaspokojenia wymagań klienta” 1

W związku z rosnącą rolą logistyki w ramach upływu czasu, zmieniło się także podejście do roli zarządzania logistycznego przedsiębiorstwa. 

Organizacja efektywnego pod względem kosztów przepływu surowców, produkcji w toku, wyrobów gotowych i związanych z tym przepływem informacji z miejsca pochodzenia do miejsca konsumpcji w celu zaspokojenia potrzeb konsumenta; proces wdrażania, planowania i kontroli odbywający się w sposób efektywny i minimalizujący koszty procesów przepływu i magazynowania surowców, wszelkiego rodzaju dóbr i towarzyszącej im odpowiedniej informacji od punktu pochodzenia do punktu konsumpcji w celu jak najlepszego dostosowania do potrzeb klienta i ich zaspokojenia.

Logistyka to działania polegające na dostarczeniu:

 • właściwemu klientowi,
 • właściwych materiałów,
 • we właściwej ilości,
 • we właściwym miejscu.
 • we właściwym czasie,
 • we właściwym stanie,
 • po właściwych kosztach.

Efektywna logistyka w przedsiębiorstwie przyczynia się do zdobycia przewagi konkurencyjnej, poprzez podnoszenie standardu produktów i oferowanie klientom niższych cen niż konkurencja. Dobre zarządzanie logistyką przedsiębiorstwa jest jednym z kluczowych aspektów walki o klienta. Konieczność odpowiedniej koordynacji procesów logistycznych powinna zależeć od centralnej jednostki. Jej rolą jest takie przydzielanie zadań, aby jak najefektywniej wykorzystać zasoby przedsiębiorstwa. Postawienie na szczycie jednostki koordynującej, oraz zbudowanie odpowiedniej struktury organizacyjnej, pozwala na likwidację barier i nieporozumień, jakie mogą wystąpić pomiędzy poszczególnymi działami. Ze względu na dostrzeżony wpływ na konkurencyjność rynkową, logistyka została potraktowana jako jeden z podstawowych obszarów zarządzania w przedsiębiorstwie. Na procesy logistyczne składają się podprocesy:

 • przepływu dóbr;
 • informacyjno-decyzyjne;
 • zarządzania zapasami;
 • infrastruktury przepływów logistycznych;


1.     [1] Coyle J.J., Bardi E.J., Langrey Jr J.C.: Zarządzanie Logistyczne. PWE, Warszawa 2002, s. 51-52.

 

 

Zobacz także: