Słownik pojęć

Czy wiesz, że aż 96% mikro firm zapewnia 75% wszystkich wpływów z podatków i wytwarza 51% zysku gospodarki kraju?

A tylko niewielkiej liczbie udaje się utrzymać na rynku dłużej niż rok bez dostatecznej wiedzy i znajomości przepisów.

A czy wiesz, że...

Ty też możesz coś zrobić, abyśmy mogli dalej działać i skutecznie Cię wspierać?

KRS 0000318482

Przejdź do Twój e-PIT
  Z

Zaliczka na wydatki administracyjne

Zaliczka jest instytucją powszechnie znaną i wykorzystywaną w obrocie prawnym. Szczególne znaczenie ma ona dla kontraktów uregulowanych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Zaliczka występuje także w prawie podatkowym - Zgodnie z art. 106a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zapłata i przyjęcie zaliczki na poczet wykonania świadczenia z umowy, której stroną jest przedsiębiorca i która wymaga fakturowania, rodzi obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej. Na gruncie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, przedmiotowy podatek jest opłacany w formie zaliczki.

Instytucja zaliczki jest wykorzystywana również przez prawo pracy w odniesieniu do wynagrodzenia. Należy podkreślić, że wynagrodzenie to podstawowe prawo pracownicze, które jest niezbywalne – nie można się go zrzec ani przenieść na inną osobę. Pracodawca może wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za okres, który jeszcze nie upłynął – zaliczkę na poczet przyszłego wynagrodzenia. Inaczej należy jednak rozumieć zaliczki pieniężne na wydatki administracyjne/ reprezentacyjne.

Zaliczka na wydatki administracyjne/ reprezentacyjne jest określana w ramach regulacji wewnętrznych podmiotu.  Nie jest to zaliczka w rozumieniu art. 743 Kodeksu cywilnego – świadczenie pieniężne na poczet ceny lub wykonania usługi.   Standardy i kompetencje w zakresie zaliczek na wydatki administracyjne winny być określane w tzw. polityce rachunkowości, regulaminie finansowym czy księdze służb lub instrukcji rozliczania wydatków i zaliczek pracowników. Zaliczka udzielana być może na zakupienie przez pracownika potrzebnych przedmiotów w ramach pełnionych przez niego obowiązków np. papieru, kwiatów, książek, znaczków sądowych czy pocztowych itp.

Pracownik ma obowiązek pokwitować pobranie zaliczki z kasy, a następnie ją rozliczyć przedkładając stosowne dowody zakupu. Warto wcześniej dokonać oceny czy zaliczka będzie rozliczana na poczet kosztów poniesionych przez spółkę/firmę w poczet kosztów działalności i dla jej rozliczenia niezbędne jest udokumentowanie poprzez przekazanie faktury potwierdzającej zakup, (np. kawa, papier, znaczki), a takich które nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów i dla ich rozliczenia wymagane jest złożenie przez pracownika paragonu lub rachunku oraz oświadczenia.

Instytucja zaliczki jest wykorzystywana również w postępowaniach sądowych np. zaliczka na poczet kosztów postępowania upadłościowego, zaliczka na poczet kosztów stawiennictwa świadka, zaliczka na poczet opinii biegłego itd.

 

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.),
  2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.),
  3. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 ze zm.).

Zobacz także: